Европейски съюз


Категория на документа: История
Европейски съюз

Европейският съюз това е обединение за все по-тесен съюз между европейските държави. Договора с който се създава ЕС е подписан от държавите членки не европейската общност на 07.02.1992 година в Маастрихт, Нидерландия, който е в сила от 01.11.1992г. по силата на договора от Маастрихт държавите членки за първи път поемат правно задължение за създаване на Европейски съюз. Неговата основа е Европейската общност, обединяваща трите съществуващи и за напред европейски общности - Европейска икономическа общност, Европейска общност на въглища и стомана, Европейска общност за атомна енергия. Изграждат се икономически и валутен съюз, обща външна политика и обща политика на сигорност и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Органите на европейските общности стават и органи на Европейският съюз. Наред с това на европейските общности се възлагат минимални компетенции в областта на културата, здравеопазването, трансевропейските мрежи, индустриалната политика, сътрудничеството в областта на развитието и др. Страните членки в европейската общност са: Белгия, Беликобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Франция; от 1995г. се присъединяват Австрия, Финландия и Швеция. Асоциирани членове (2001г.): България (от 01.02.1995г.), Естония, Кипър, Латвия, Латва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария и Чехия. Целите на европейския съюз са за създаване на т.нар. Европа без граници чрез политически, икономически и валутен съюз - въвеждане на единна валута и осъществяване на единна парично-кредитна политика, установяване на общо европейско гражданство, въвеждане на обща политика и сътрудничество в областта на външните отношения и сигорността, правосъдието и вътрешните работи, опазване на околната среда, здравеопазване, социална дейност, трудова заетост и др. Органите на Европейския съюз са: Европейски съвет, Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия и Европейски съд. Актовете на органите на ЕС: постановления - юридически обвързващи за всички държави членки, заместват съответните елементи от националните законодателства; директиви и решения - обвързващи за държавите членки, към които са адресирани; препоръки и заключения - отнасят се към тенденциите за развитие и нямат задължителна сила. Знамето на Европейския съюз е синьо, с 12 петолъчни жълти звезди. С договора приет на 02.10.1997г., в сила от 1999г., е взето решение за разширяване на ЕС. Този договор съдържа пакет от реформи, свързани с разширението на Европейския съюз на Изток. Според договора от Амстердам ЕС следва да се осъществява на основата на фунцциониращите по свои собствени правила общности, от една страна, и на европейското сътрудничество между държавите, подписали договора, от друга. В рамките на 5г. от влизането му в сила европейският съюз трябва да приеме мерки за гарантиране на свободното движение на хората, за контрол на външните граници, мерки по визовите разпоредби, по въпросите на бежанците и правото на убежище, по имигрантските въпроси, относно сътрудничеството в борбата с тероризма, търговията с наркотици и др. И изграждането на европейска полиция (ЕВРОПОЛ). Догпворът от Амстердам предвижда развитие на институциите на Европейския съюз; засилване на връзките между институциите на Европейския съюз и Западноевропейския съюз за изпълнението на хуманитарни и мироопазващи задачи; зарширяване на компетенциите на Европейския съюз в областта на външната политика; формиране на обща политика по въпросите на трудовата заетост, в областта на околната среда, здравеопазването, защита на потребителите и др.
Преговори за членство в Европейския съюз водят България, Естония, Кипър, Лавия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Чехия. България установява през 1988г. дипломатически отношения с ЕИО; подава милба за членство в ЕС; започва преговори за присъединяване (февруари 2000г.). споразумението с Европейския съюз регламентира асоциирането на България чрез установяване на редовен политически диалог и сътрудничество, изграждане на зона за свободна търговия в течение на преходен период ( около 10г.), сближаване на законодателствата.
Институциите на Европейския съюз са: Европейски съвет, Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Съвет на министрите, Европейска комисия, Европейски съд, Европейска сметна палата, Европейска централна банка, Европейска инвестиционна банка, Икономически и социален комитет, Комитет на регионите.
Европейския съвет е орган на Европейския съюз, който определя основните стратегичерски направления на дейността му. Основан в Париж на 10 дек. 1974г. седалището му е Страсбург. Състои се от държавните или правителствените ръководители и министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз, председателя и един от членовете на Европейската комисия. Европейския съвет играе специфична роля във външната политика и политиката за сигорност на държавите членки, включително по отношение на Западноевропеъския съюз.
Европейския парламент е консултативен и контролен орган на Европейския съюз. Състои се от 626 депутата, избрани за срок от 5 години чрез пряко всеобщо глосуване в държавите членки ( броя на депутатите е пропорционален на числеността на населението). Участва в законодателния процес и приема бюджета на Европейския съюз. Провежда ежемесечни сесии в Страсбург и извънредни заседания в Брюксел, секретариатът е в Люксембург.
Съветът на Европейския съюз, съветът на министрите е орган на Европейския съюз, който приема окончателните решения по всички аспекти на законодателството на Европейския съюз. Взима основните политически решения по предложение на Европейската комисия. Седалището му е в Брюксел. Състои се от представители на държавите членки на ниво министри. Заседава в състав на съответните министри с оглед на въпроса, който се обсъжда. Председателството на Съвета се осъществява чрез ротация на държавите членки на всеки 6 месеца.
Европейскато комисия е изпълнителен орган на Европейския съюз. Състои се от 20 членове - по двама от Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания и по един от другите държави членки. Създадена през 1958г. като комисия на Европейската икономическа общност, от 1993г. - Европейска комисия. Седалището и е в Брюксел. Целите на Европеиската комисия са защита на интересите на Европейския съюз, осигуряване на функционирането на Общия пазар и на Европейския валутен съюз. Нейноте функции са: инициативна, законодателна, административна и контролна. Разполага със законодателна инициатива - дава предложения за решенията на Съвета на Европейския съюз.
Европейския съд е орган на Европейския съюз, който осигорява спазването на закона при тълкуването и прилагането на учредителните договори и приетите въз основа на тях актове на институциите. Седалището му е в Люксембург. Състои се от 15 съдии ( по един от всяка държава членка) и 9 главни прокурори; избират се от Съвета на Европейския съюз за срок от 6г. по предложение на съответните правителства. Европейския съд действа като конституционен, административен, граждански, арбитражен и апелативен съд и като експертна инстанция по отношение на договорите с трети държави и с други международни организации.
Европейската централна банка, това е централната банка на Европейския съюз. Основана е на 1 юни 1998г., наследява Европейския валутен институт (основан на 01.01.1994г.). седалището и е във Франкфурт на Майн. Основен капитал 5 мирд. екю. Целта на Европейската Централна Банка е да гарантира стабилността на цените, да съхранява и да управлява прехвърлените валутни резерви на държавите членки, да извършва сделки с платежки средства и да осигорява безпрепятствено протичане на плащанията. ЕЦБ е независима и отговаря за стабилизирането на цените и въвеждането на еврото. Еврото е европейска валута която заменя европейската валутна единица (екю) в съотношение 1:1 от 01.01.1990г.От 01.01.2002 еврото влиза в обръщение; от 01.07.2002г. не съществуват местните валути на страните членки. ЕЦБ има изключително право да издава евробанкноти като законно платежно средство в Европейския съюз. Банката отговатя за текущата политика на обменните курсове. Съветът на ЕЦБ с председател В. Дуйземберг се състои от 17 члена, които се назначават от Европейския съвет по препоръка на Съвета на министрите на икономиката и финансите, и от председателите на националните емисионни банки на държавите участнички.
Цели на Европейския съюз:
-Изграждане на тесен съюз между европейските народи, в който решенията се взимат възможно най-близко до гражданите.

- Реализиране на траен икономически и социален прогрес, чрез създаване на пространство без вътрешни граници, чрез засилване на икономическото и социално единство и чрез съдаване на Икономически и Валутен Съюз.

- Утвърждаване на международната сцена, чрез обща международна политика и политика на сигурност.

- Засилване на защитата на правата и интересите на поданиците на страните-членки чрез установяване гражданство на Съюза.
- Развитие на тясно сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейски съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.