Гърция - конституции и форми на управление


Категория на документа: ИсторияВеликотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност: "МИО"
Учебна дисциплина: "Балканско икономическо сътрудничество"

РЕФЕРАТ

Гърция - Конституции и форми на управление
Изготвил: Калоян Красимиров Дренски
ФК №: МИО - 522
година: 2013 - 2014

Съдържание
I. Конституция.
II. Форми на управление.
III. Използвани източници
I. Конституции
Гръцката конституция от 1822г. е била приета от първо Народно събрание на Епидавър (древногръцки полис). Считайки се за първата конституция на Модерна Гърция, това е опит за постигане на временна държавна и военна организация до бъдещото създаване на национален парламент. Гръцката конституция от 1823 е вторият конституционен текст приет по време на Гръцката война за независимост. Това е тежък период, точно преди началото на първата гражданска война по време на Революцията. Третата конституция на Гърция от 1827 е подписана Юни 1827г. от Третото Национално Събрание на Трозен по време на късните етапи на Гръцката Война за Независимост и представлява първата голяма степка към реализирането на централизирана система на управление обединяваща някои от най-разнородните елементи на освободителната борба. Предвид продължаващите условия на безредици и трудности при упражнението на управление, Каподистриас, който е първият държавен глава на независима Гърция, считан за баща на модерната Гръцка Държава, и създател на Гръцката независимост предлага през 1828г. спирането на изпълнението на Парламента. Парламентът подкрепя предложението и въвежда "Пенелинион" и по-късно Сенатът, два колективни органа с консултивна роля. Каподистриас става фундаментален върховен управител на страната, но бива убит на 9 Октомври 1831г. През 1832г. "Петото Народно Събрание" гласува в Нафпилион новата Конституция и назначава брата на Каподистриас - Августин на позицията управител. Конституцията напомняла силно на Американската и никога не е била в сила. Тя се характеризирала като "хегемонна", тъй като едно от условията в нея било за наследствен държавен глава. На 7 Май 1932г. Гърция е обявена за независимо кралство и нейн първи крал става Отон I определен за такъв с протокол на Великите Сили. Абслютното управление на Отон не решава проблемите на страната, която изпитва остра финансова криза, усложнявана от неефективната данъчна система. Обещаните реформи не се приемата или буксуват. На 2 срещу 3 септември 1843 г. в Атина се извършва военен преврат, дворецът е обграден от военни части и цивилно насление, което издига лозунги за приемане на конституция. Отон отстъпва и след като съставя ново правителство, обявява свикване на Национално събрание, което да приеме конституция. На проведените същия месец избори е избрано Национално събрание от 260 депутати, които приемат конституция, обнародвана на 30 март 1844 г. Новата конституция, по модел на френската конституция от 1830 г, е основана на принципа на разделението на властите. Гърция става конституционна монархия. Законодателната власт в страната принадлежи на краля и на парламента. Последният се състои от две камари, Камара на депутатите и Сенат. Долната камара се състои от 126 депутати, избирани от граждани, навършили 25-годишна възраст и имащи определен имот или упражняващи независима професия. Горната камара се състои от сенатори с най-малко 40-годишна възраст, назначавани от краля. Изпълнителната власт принадлежи на краля, която той упражнява чрез правителство, отговорно както пред него, така и пред парламента. Съдебната власт се осъществява от несменяеми съдии, назначени от краля. Гражданите са равни пред законите и имат съответни права и свободи. Кралят е глава на държавата, главнокомандващ армията, назначава и сменя държавни служители, помилва осъдени, одобрява или не законите, неговата личност е свещена и неприкосновена.Новата Конституция само формално ограничава властта на Отон, който продължава да управлява авторитарно.Веднага след прогонването на Отон, Гърция пристъпва към преуреждане на своя държавен статут: избиране на ново Национално събрание, изработване и приемане на нова конституция, настаняване на нов крал на гръцкия престол. През март 1864 г. Националното събрание гласува конституцията, изработена по образеца на тогавашната белгийска конституция - държавата е конституционна монархия при върховния суверенитет на народа, законодателната власт се осъществява от еднокамарно Национално събрание, избирателни права имат мъжете, навършили 21 - годишна възраст и притежаващи определено имущество, изпълнителната власт принадлежи на краля, която той упражнява чрез парламентарно правителство, кралските разпореждания стават валидни само след приподписването им от съответния министър, гражданите се ползват с общопризнатите по онова време права и свободи. Конституцията от 1864 не се променя до 1911. Края на 19-ти век и началото на 20-ти се характеризират със значителни социално-политически промени - нарастването на средната класа, промяна в ролята на военните, постепенното изчезване или отслабване на старите политически партии и практики, новите икономически условия. Основни точки в Конситуционната реформа от 1911г. са най-вече към по-добра защита на правата на човека. На 25 Юни 1925 се прави преврат на чело на който е генерал Т. Пангалос, следван от втори такъв през 1926г. от Кондулис. След падането на диктатурата се избира парламент и в крайна сметка се приема Конституцията от 1927г. През 1952 се стига до нова Конституция, състояща се от 114 члена и имаща консервативен характер. В голяма степен е свързана с Конституциите от 1864г. и 1911г.. Централните нововъведения са изрично институционализиране на парламентаризма и консолидация за първи път от правата на глас на жените, както и за правото им да бъдат избирани за кандидати в парламентарния офис. Седемгодишната военна хунта на 21 Април 1967г. задава две конституции, една през 1968 и друга през 1973г.. Последната всъщност установява система за управление без Цар. Тези Конституции имат недемократични черти и са необичайно консервативни - никога не влизат в сила.През лятото на 1975 се провеждат демократични избори, установява се нова конституция и официално се разпуска монархията. Гърция е парламентарна република. Приетата през 1975 г. конституция е гаранция за спазването на правата и свободите на гръцките граждани.Според нея глава на гръцката държава е непряко избран президент. Той се избира за срок от 4 години от Парламента. Основа на изпълнителната власт е правителството (министерски съвет), начело с министър-председател. До поправката през 1986 голяма роля във властта играе и президентът, но след това много от правомощията му са отнети и днес той има по-скоро представителни функции. Най-голяма власт е съсредоточена в министър-председателя, който формално се назначава от президента.Законодателната власт се упражнява от 300-местен еднокамарен Парламент, чийто състав се избира на всеки 4 години на тайни парламентарни избори. Изборната система в страната е пропорционална с 3% изборен праг, като партията, получила най-много гласове получава 50 допълнителни места. Преди всички избори президентът е задължен да разпуска парламента, а също и ако е гласуван вот на недоверие. След първата поправка на Конституцията през 1986г. следва втора поправка през 2001г. към 83 члена на гръцката конституция. Поправките са свързани главно с членовете за правата на гражданите, държавната администрация, избирателния закон, избора на президент, защитата на околната среда и не на последно място контрола и собствеността върху средствата за масова информация. През 2008г. следва третата и последна промяна в конституцията предложена от тогавашният министър-председател Костас Караманлис през 2006г. Едва 3 от първоначалните 38 прежложения биват приети.

II. Форми на управление
Гърция е парламентарна република, основана на разделението и балансирането на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Най-висшият закон в Република Гърция е Конституцията.
Президент
Президентът на Републиката регулира функциите на държавната власт. Той се избира от парламента за срок от пет години и неговият пост е несъвместим с никакъв друг пост, длъжност или функция. За да бъде избран, президентът трябва да получи мнозинство от две трети от общия брой от членовете на парламента. Той назначава премиер-министъра и по препоръка на последния, назначава също останалите членове на правителството и заместник-министрите. Също така, президентът представлява страната в международните отношения, обявява война, сключва договори за мир, съюз, икономическо сътрудничество и участие в международни организации или съюзи, и обявява референдуми. Той има право на вето върху законите, приети от парламента.
Президент: Каролос Папуля
Екзекутиви
Правителството се състои от Кабинет, който включва премиер-министъра и министрите. Правителството определя и ръководи политиката на страната в съответствие с Конституцията и законодателството. Премиер-министърът е длъжен да защитава единството на правителството и ръководи дейността му и тази на държавните служби като цяло, осигурявайки изпълнението на правителствената политика в рамките на закона. Правителството трябва да се ползва с доверието на парламента. Членовете на кабинета и заместник-министрите носят съвместна отговорност за общата политика на Правителството.
Законодателна власт
Конституцията от 1975, с внесените през 1986 поправки, определя политическата система на Гърция като парламентарна демокрация с президент в качеството му на държавен глава. С други думи, в центъра на системата е парламента, един от двата законодателни органа в страната. Другият е президентът на Републиката.
Съдебна власт
Правосъдието се осъществява от съдилища, състоящи се от постоянни съдии, които се ползват с лична и функционална независимост. Има Върховен съд, Апелативни съдилища и съдилища от първа инстанция. Специален Върховен Трибунал се занимава с уреждането на конфликти между съдилищата и административните власти или между Държавния Съвет, който е най-висшата инстанция, и обикновените административни съдилища от една страна и от друга страна гражданските и наказателни съдилища, или най-накрая, между Ревизионния Съвет и останалите съдилища.
III. Използвани източници
• http://www.presidency.gr/
• http://bg.wikipedia.org/wiki/Конституция_на_Гърция
• http://ide.li/info_Greece.html
• http://bg.wikipedia.org/wiki/Президент_на_Гърция

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гърция - конституции и форми на управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.