Икономически растеж на България през ХХ-век


Категория на документа: История


4.4. Пазарен потенциал на българската икономика
5. Приоритетни направления за постигане на икономически растеж в България
5.1. Създаване на обща икономическа среда за развитие
5.2. Макроикономическа и социална стабилност и растеж
5.3. Повишаване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия
5.4. Отвореност на икономиката и растеж. Преструктуриране и растеж
6. Основни изводи относно икономическия растеж в страната по отношение факторите на развитие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСЪК С ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1
Национален доход на човек от населението в България, 1939-1945 г. (в лева)
Т а б л и ц а 2
Национален доход на България през периода 1924-1945 г. по цени на съответната година
Т а б л и ц а 3
Национален доход на България при постоянна покупна сила на лева при база индекса на цените на дребно (1939 г. = 100)
Таблица 4
Средногодишни темпове на икономически растеж в България, 1924—1945 г. (при база индекса на цените на дребно от 1939 г.)
Таблица 5
Структура на нетния продукт в индустрията по отрасли за 1909 и 1937г. по цени от 1909 г., общо =100
Т а б л и ц а 6
Сравнение на националния доход на Румъния и България , 1928 – 1933г.
Таблица 7
Индекси на растеж на националния доход и БВП по ППС в България през периода 1924-1945 г .
Таблица 8
Оценки на А. Медисън на реалния БВП на човек от населението в избрани страни за ключови години през периода 1913—1950 г.
Таблица 9
Структура на средногодишния износ и внос на България по страни за периода 1896—1900г. и 1911г, %
Таблица 10
Селско стопанство на България по видове
Таблица 11
Селско стопанство на България по видове за тригодишен период
Таблица 12
Изменение на БВП в избрани страни през периода 1929—1938 г., %

Таблица 13
Средногодишни темпове на нарастване на произведения национален доход в европейските страни — членки на СИВ, през периода 1951—1988г, в %
Таблица 14
Средногодишни темпове на нарастване на основни икономически показатели за България и общо за СИВ през периода 1951—1988г., в %
Таблица 15
Фундаментална пропорция по страни
Таблица 16
Структура на външната търговия на страните от СИВ по групи страни в света за 1969, 1979 и 1988 г.
Таблица 17
Съотношение на индексите на физическия обем на НД на човек от населението и неговите основни компоненти за 1983 г. в рубли
Таблица 18
Индекси на национален доход (НД) на човек от населението и производителността на труда (ПТ) в страни от СИВ за 1988 г.* (СССР=100)
Таблица 19Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически растеж на България през ХХ-век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.