Икономически растеж на България през ХХ-век


Категория на документа: История


15. Дамянова, А., Център за икономическо развитие, “Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика”, Хермес. 2002 г.
16. Дамянова, А., Енциклопедия на България, ІІ том, 2004г., стр.603-605, Лодос
17. Димитров, Ал. и авторски колектив, България и предизвикателствата на световното стопанство, БАН, Икономически институт, Изд. "Некст", София, 1998 г.
18. Ж. Живков, Кръглата маса на политбюро,С,1991, Византия, стр.5-205
19. Златарски, В. Енциклопедия на България, І том, 2005г., стр. 430-480, Галеон
20. Иванова, Ружа (ред.), Основи на европейската интеграция, ЦЕИ, София, 1998 г.
21. Камдесю, М. Глобалната икономика и трудните проблеми на прехода. Сп. “Ново време” 2003 г.; бр. 52
22. Киранов, П.г Увод в правото, Хермес, 1946
23. Кисинджър, А., Дипломацията І ,С,1997год стр.459-522; Везни 4, стр.643-668
24. Константинов, Емил (Съставител) - Гражданското общество и правата на личността. Българският опит в условията на преход. София, 1997 г.
25. М. Лалков, Л. Огнянов, М. Радева; Българска история, С, Булвест, 2001год
26. Манов, Васил - Уроците на българския преход. Из стратегията на бъдещи реформи, развитие и преструктуриране. София, 2001 г.
27. Маринов, В., Международни икономически отношения : теория, система, политика, С., Унив. Изд. „стопанство”, 1998г.
28. Минансян, Г., Глобализация и локални интереси, Икономическа мисъл, 1999г, кн.1
29. Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов, 2000 г.
30. Панушев, Е. Отварянето на българската икономика в условията на регионализация и глобализация в международната търговия. Сп Икономика, 2006г., бр. 82
31. Пиримова, В., “Икономически растеж и благосъстояние в България – очаквания и реалности.”, УНСС, София, 2003.,
32. Рангелова, Росица; България в Европа: икономически растеж през XX век / Росица Рангелова Павлова ; Предг. Пенка Иванова Найденова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006 г.
33. Спасова, Е., Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Д. Рафаилов. Корпоративни финанси, учебно помагало, Варна, 2007 г.
34. Спасова, Е., Д. Петров, А. Камеларов. Финансов мениджмънт, Варна, Университетско издателство, 2000 г.
35. Стоилов, Ст., Българският икономически растеж се внася отвън. Монитор, 20 март 2007 г.; бр. 52
36. Харизанова, Оля - Парламентарната реторика на българския преход. София, Хермес, 2000 г.
37. Христова, А. Колектив. Анатомия на прехода, Стопанската политика на България от 1989 до 2004г. С., Хермес, 2004 г.
38. Чакалов, А., Икономиката на България; Евразия, 1929 г
39. OECD Observer, Editorial, New Age Economy: already here or still coming? June 28, 2006. http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html, 21/11/2008г.
40. Baily, M. N., The New Economy, OECD Forum 2000. http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html, 21/11/2008г.
41. Baily, M., Innovation in the New Economy, OECD Observer, October 11, 2007, http://www.oecd.org/publications/0,3353,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html, 21/11/2008г.
42. Brealey R. et Myers S., Principes de gestion financiere, Edition, Pearson Education, Paris, 2003**.
43. Brealy, R., S. Myers. Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Publishing Company, 3-rd ed., 1988.
44. Bolkestein, F., Is Europe Ready for the New Economy? 27 March 2007. http://www.iki.bas.bg/english/CVita/angelov/prognosis2020/001Contents.htm#top, 21/11/2008г.
45. Economic Forum, The Information Economy: New Paradigm or old Fashion? December 12, 2000. http://www.imf.org/external/data.htm, 25/11/2008г.
46. Elmeskov, J. and St. Scarpetta, New Sources of Economic Growth in Europe? ONB, 28th Economic Conference 2007, Vienna June 2000. http://www.iki.bas.bg/english/CVita/angelov/prognosis2020/001Contents.htm#top, 18/11/2008г.
47. Visko, I., The New Economy: fact or fiction? OECD Observer, June 27, 2007
48. Johnston, Donald J., The New Economy: technology is not enough, OECD Observer, September 22, 2006. http://www.iki.bas.bg/english/CVita/angelov/prognosis2020/001Contents.htm#top, 23/11/2008г.
49. Rodrik, D., Development Strategies for the Next Century, 2007.
50. Roubini, N., The New Economy: Myth or Reality? 2007.
51. OECD, Is There a New Economy? First Report on the OECD Growth Project, June 14, 2007.
52. Mishkin, F.C The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Third Ed. 2006
53. Tenth Edition, Pearson Prentice Hall, International Edition, 2005*,
54. Vernimmen Pierre, Finance d'entreprise, Dalloz, Paris 2002**.
55. Pike, R., B. Neale. Corporate Finance And Investment, Prentice Hall, 1999.
56. Shapiro, A., S. Balbirer. Modern Corporate Finance, Prentice Hall, 2000.
57. Stiglitz, J. E., Development Thinking at the Millenium. http://www.worldbank.org/reference/, 28/11/2008г.

Статии, анализи и доклади от международни конференции
1. Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конф. под патронажа на Президента на РБългария г-н Георги Първанов, София, 27 ноем. 2003 г. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003. - XXXIV, 405 с. : с табл., диагр. ; 24 см; Изд. на УНСС. Кат. Икономикс. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. докл.
2. “България 2010: икономическите предизвикателства”, Доклад за президента на Република България, София, 2005 г.
3. в-к “Пари плюс” от 16.01.2007 г.
4. Данъчна политика и икономически растеж : Конф., юли 2000, София. - София : Център за икон. развитие ; Агенция Икономика, 2000 (Варна : Варна принт АД). - 161 с. : с табл., диагр. ; 21 см
5. Данъчна политика и икономически растеж : Конф., юли 2000, София. - София : Център за икон. развитие ; Агенция Икономика, 2000 с.329-334
6. Доклад на центъра за икономическо развитие на икономиката на България – юли 2006 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически растеж на България през ХХ-век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.