История на Стария свят - демокрацията на Тезей


Категория на документа: История
РЕФЕРАТ

Демокрацията на Тезей

Изготвил: Цветелина Бъчварова Проверил: доц. Стела
Специалност: Български език и история Монева ..................
Фак.номер: 969- БИ

Тезей бил атически герой, създател на единството на атинската държава.Син на атинския цар Егей (Посейдон) и на троизенската царска дъщеря Етра. Когато Егей се разделял с Етра, за да се върне в Атина, скрил меча и сандалите си под грамадна скaла и поръчал на Етра, щом синът им заякне дотолкова, че да може да вдигне скалата, да го прати с тези опознавателни знаци при него. Тезей расъл при дядо си Питей, възпитаван от мъдрия кентавър Хирон и когато навършил шестнадесет години, лесно повдигнал скaлата и въпреки съвета на майка си и дядо си да пътува безопасно по море, поел по суша за Атина. Пътят бил труден и вървейки по него Тезей извършил множество подвизи.
Целият период от формирането на Атинската демокрация е добре засвидетелствана, науката разпoлага с разнообразни извори (писмени и веществени). Имена като Аристотел, Тукидид и Херодот са привлечени от развитието на тази държава. Политическият живот в Атина никак не е скучен има своите върхове и падения.
Историята на атинската държава се описва подробно в съчинението на Аристотел "Атинската полития".Това е била втората голяма сила в древна Гърция, която редом със Спарта тепърва ще играе роля в културния и политическия и живот, дори повече тя ще определя пътищата на развитие за столетия напред.
Атина се намира в Атика - област в Средна Гърция, която има форма на триъгълник.От запад тя мие от водите на Сароническия залив и там о.Егина е нещо като мост между йонийския и дорийския свят.
Според атинското историческо предание на територията на Атика в най-древни времена имало 12 отделно обособени селища-общини.Атина била дълго време само едно от тези селища-общини.Царската власт в Атина нямала общовалиден характер за цяла Атика.Тукидид пише, че когато нямало никаква опасност, жителите на Атика не се събирали при царя на Атика и се оправлявали сами по себе си. Някои от селищата дори враждували помежду си, като се посочва Атина и Елевсин. Към края на Омировата епоха и началото на Архаическата, Атина започнала да се развива и обособява по-отчетливо от другите.
Краят на тази раздробеност според предсказанието , което отразил Тукидид и от Аристотел, бил сложен от по-горе споменатия Тезей.Той обединил чрез синойкизъм (преселване, изселване) населението на цяла Атика около Атина.Името на Тезей се среща в легендарната традиция, свързано с много събития около Атина за отделни един от друг периоди от време.Обединението на Атика около Атина било продължителен процес, а не еднократно събитие при Тезей или друга митическа или историческа личност.Приема се , че било извършено в продължение на 2 до 3 столетия.
Атинския синойкизъм бил резултат от много причини и обстоятелства.Синойкизмът ускорил разлагането на родовите порядки и съдействал чрез смесването на населението да се активизират различни стопански дейности.Заложил също и предпоставки за изменения обществени.Той дал началото и на общ културно-исторически облик на населението на Атика.Самите древни елини виждат смисъла на синойкизма в унищожаването на всички местни съвети и в учредяването само на един Съвет (Булевтерион) за Атика и един Пританей.Пританея от векове бил сакрално място на властта.Дълбоко религиозно и символично значение има учредяването само на един Пританей.В Пританея се намира главното огнище на цялата община, което от дълбока древност е свещен обект на религиозно почитание.Пританея в Атина се превръща в символ на общността.
Традицията представя обединението и централизирането на властта в Атина,като съвършено мирзни, но в действителност най-вероятно е бил тежък процес.
Не се вижда деление на управлявани и управляващи, на властващи и подчинени, а има просто и само разделение на труда.Този модел сближава съсловията.Наред с делението на съсловия в Атика има още и родово деление.Населението е разделено на четири фили - Аргади,Егикореи, Хоплити и Хелеонти.Като всяка включва в себе си три фратрии, а фратриите - брой родове.Това деление носи военен и култов характер,както е прието да се смята.В състава на филите влизат всички граждани.Знатните семейства се намират във всяка една от филите.Всяка фила е разделена на три тритии и на 12 навкарии.Навкариите са териториални единици.Начело на навкрариите стоят навкари, занимават се с текущите разходи и събирането на данъци. Тезей провел реформа, която разделила населението на отделни групи въз основа на професионалната му квалификация. Основните обществени прослойки били тази на евпатридите - родовата аристокрация и тази на "демоса" (народа), която била вътрешно нееднородва. В рамките на демоса се разграничавали едри и дребни земевладелци, занаятчии, търговци, демиурзи, тети и др. В Атина и Атика живеят и преселници от други места, които съставят група метеки.Те нямат право на земя и на недвижима собственост, занимават се с търговия.
Съществува и робски институт, робите са безправни и се занимават с занаяти, домашна работа при господарите си, както и със селлскостопанска дейност.
Първоначално властта в синойкизирана Атина принадлежала на атинските царе. Но с течение на времето и овладяването на властта от родовата аристокрация, тази институция загубила значението си и била сменена от т.нар. Колегия на деветте архонта. Архонтите били висши длъжностни леца, които принадлежали към средите на евпатридите. Първият архонт - епонимът имал голяма власт, но с течение на времето, правомощията му били ограничени и изборът му придобил по-скоро престижен характер. Длъжността на втория архонт - базилевсът била остатък от времената, когато правомощията му се базирали на неограничената царска власт. В разглеждания период обаче прерогативите му били предимно в сферата на култа и религиозната дейност. Третият архонт - полемархът бил военачалник, ръководетел на атинското гражданско опълчение и отговарял за дипломатическите връзки с останалите полиси. Останалите шест архонта - тесмотети упражнявали законодателната власт и ежегодно подлагали на ревизия приетите закони. Също така, те изпълнявали функциите на председатели на отделни съдебни колегии. Поначало длъжността архонт била пожизнена, но с постепенното ограничаване на властта на евпатридите в полза на демоса, мандатът на службата им бил намален на 10 години, а в последствие и на 1 година.
След изтичане на определения срок, членовете на Колегията преминавали на служба в Ареопага - съвет на старейшините (от името на хълма, именуван така в чест на Арес, където заседавал съвета). Ареопагът бил най-висшият контролен орган в държавата и вследствие на това се ползвал с голям авторитет и влияние. Съветът на старейшините упражнявал съдебната власт в Атина. Това предоставяло изключително широки правомощия на членовете му и допринасяло за първостепенната му роля в управлението.
Сега е моментът да се споменат няколко думи относно функциите, които отделните прослойки на атинското общество имат в политическия живот, както и относно социалните процеси, които довеждат до промняна във формата на държавно устройство на един по-късен етап.
Соцалната структура на Атина през разглеждания период не се различава съществено от тази в останалите гръцки полиси. На върха на обществената пирамида е старата родова аристокрация , обединена в нейните "геноси"(от гр. - родове). Една част от нея се заема активно с търговия и дава тласък на развтието на стоково-паричните отношиния и обмена. Друга част, която не успява да се приспособи към променените обществено-икономически условия, губи своето политическо влияние и отстъпва от позициите си. На противоположната страна в политически план стои демосът. Той е вътрешно разнороден и включва както едри и средни земевладелци, замогнали се търговци и занаятчии, така и дребни свободни производители, земеделски стопани, метеки. Нарастналото икономическо влияние и авторитет на по-заможните от тях съсвсем естетствено поражда амбиции за политическа изява, която да им осигури място в управлението на полиса. Останалата част от демоса в повечето случаи е в силна икономическа зависимост от евпатридите, което предопределя тяхната позиция в общата политическа борба срещу геносите.
Управлението на Тезей се различава незначително от царското.

Използвана литература:

Стела Монева "Атинската демокрация"- практика и институции - Велико Търново, 2009 г.

Димитър Попов - Древни цивилизации и култури

Владимир Попов - История на Стария свят -Велико Търново , 2008 г.

www.mythology.tribak2007.com

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на Стария свят - демокрацията на Тезей 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.