Керамика на Втора българска държава


Категория на документа: История


 Пловдивски Университет " Паисий Хилендарски"

ФИФ

Курсова работа по Средновековна керамика

На тема:

Рисуваната керамика от царския дворец на Царевец

Изготвил: Ина Баберкова
Специалност: Археология
Фак. № 1009351015

Пловдив 2014 г.

При разкопките на двореца в Царевец е открито голямо количество керамичен материал. Керамичните находки дават сравнително пълна картина за грънчарските произведения, употребявани в двореца по това време. Разнообразният керамичен материал е ценен източник за изясняването на редица въпроси, свързани с материалната и духовна култура на българския народ, в периода на Втората българска държава. Проучването на обектите Червен, Ловеч, Шумен, Несебър, Цепина, Варна и др., дообогатяват информацията за грънчарския занаят през тази епоха, както и за материалната и духовна култура, производствените възможности на населението и степента на обществено- икономическо развитие. Керамичният материал от двореца на Царевец в по- голямата си част принадлежи към края на XΙV в1. Изработвани са разнообразни по вид съдове съобразно тяхното предназначение- блюда, паници, кани, чаши и други, като особено внимание се обръща на тяхната украса2. Изработени са от фина, добре пречистена и измесена глина със слаб примес от шамот, на тежък грънчарски кръг. Съдовете са с тънки стени, дъната са плоски. Отделяни са от грънчарското колело с канап, следите, от който личат върху някои от тях. Повечето от дъната са били допълнително оглаждани. На плитките и разлати съдове (блюда и паници), дъната обикновено са били снабдени с кухи столчета, които допълнително са били залепвани към оформения грънчарски съд. Като се има предвид, че обикновената керамика е продукт на занаятчийското производсво, а художествената на художествените занаяти, тя може да бъде разгледана отделно. При разкопките на двореца на Царевец, е открито сравнително голямо количество художествена керамика, имаща свои специфични белези и характерни особености. При класификаията на този вид керамика се взема предвид начинът на украсата й. Въз основа на това, художествената керамика от двореца може да се раздели в три групи: сграфито керамика, рисувана и вносна. Поради многообрразието на керамичния материал, ще обърна внимание на рисуваната керамика от царския дворец. Характерно за рисуваната украса е нейното нанасяне с боя или цветна глеч върху пласт от ангоба или направо върху глината на съда. В други случаи, рисунките са направени с бяла ангоба върху червена глина. Двете техники, врязването на контурите на украсата с остър инструмент и рисуването с четка са съществували едновременно. Често врязаните очертания са повторени със зелена глеч, а вътрешността на фигурите е запълнена с кафява или жълто- кафява глеч. Същинската рисувана керамика, при която орнаментите са нанесени само чрез рисуване с четка, се среща рядко в двореца на Царевец3. В Ориента и в страните от Западното Средиземноморие, рисуването върху съдовете с цветни бои или глазури върху плътна не прозрачна глеч е широко разпространено, докато във Византия и други страни на Балканския полуостров, най-широко разпространение получава сграфито керамиката, до падането на тези страни под турска власт. Върху керамичните съдове и фрагменти от царския дворец, рисуването се изразява в петна или в кръгове и ромбове от зелена и кафява глеч, които покриват периферията или стените на съдовете. Понякога се срещат дъна покрити с рисувани спирали. Една по- интересна група от царския дворец на Царевец, представляват няколко съда и фрагменти, украсени с кафяви и зелени точки, нанесени върху бяла ангоба от двете страни на съда, един в друг4. Малка паничка с плоско, силно стеснено дъно. В горната част и в средата отвътре на съда има врязани по няколко концентрични окръжности. Стените на паницата отвътре и отвън са изцяло покрити с безцветна глеч и с тъмнокафяви петна от манганова глеч. Тя е с размери: диам. 13, 5 см., вис. 8 см., диам. на дъното 6 см. Върху някои от съдовете се срещат кръгове, единични или по два вписани един в друг.

Дълбока паница с фуниевидно столче. Горният ръб е леко извит навътре. Отвътре е без украса, покрита е с безцветна глеч върху бяла ангоба. Отвън са нарисувани кафяви окръжности с по едно зелено петно в средата и зелени петна наоколо. Размери: диам. 14, 5см., вис. 7,5 см.,вис. на столчето1, 8 см., диам. на столчето 6 см.
Върху дълбока паница, покрита от двете страни с безцветна глеч върху бяла ангоба, вътрешната повърхност е изцяло покрита с тъмнокафяви точки и зелени петна, а отвън с тъмнокафяви кръгове и тъмнозелени ивици. Размери: диам. 11,1 см., вис. 6, 9 см., диам. на столчето 5, 1 см., вис. на столчето 1, 3 см5.

Друга група образуват съдовете, при които рисунката е направена с бяла ангоба, те са изцяло покрити с глеч. Запазена е една цяла паница, покрита с маслено зелена глеч, чиято вътрешна повърхност е украсена с орнамент от мидени черупки, направен с бяла ангоба, отвън е същият вид орнамент, но в по- едър вид.

Рисуваната керамика от царския дворец се открива и на други места в Търново и у нас6. Някои изследователи приемат, че съдовете с гравирани орнаменти и рисувана украса са преходни и ги отнасят към края на XΙV в. Според други обаче те трябва да бъдат отнесени към начало на XΙV в. и да се разглеждат не като показател за упадък в керамичното производство, а като израз на стремежът на грънчарите да разнообразят украсата. Обособяването на самостоятелна група художествена керамика с рисувана украса, изследователите отнасят към средата на XΙV в., въз основа на стратиграфските наблюдения на обекти по хълма Царевец във Велико Търново. Там където е добре запазена стратиграфията на културните наплъстявания, в най- горната част на културния пласт е открита рисувана керамика от времето на Второто българско царство, датирана чрез откритите монети на Иван Александър и Иван Шишман от средата и втората половина на XΙV в. Става ясно, че начинът за украсяване на глинените съдове чрез рисуване е известен на българските грънчари още преди средата на XΙV в. Но тогава те използват рисуваните орнаменти като допълнение към гравираната украса. От средата на XΙV в., вече се създават съдове с богата художествена изработка, украсени само с рисувани орнаменти. Паралелно с рисуваната керамика, продължава производството, но в много по- големи количества и на сграфито керамиката. Материалите от Търново, включително и от търновския царски дворец, дават основание на изследователите да заключат, че рисуваната керамика се е ползвала както от бедните, така и от богатите7.

Като цяло керамиката от Втората българска държава е продължение на развитието на керамиката от предходния период. Само част от неприсъщите й форми и украса изчезват, за да се появят някои изоставени по време на византийското владичество елементи. Рисуваната керамика ни е известна и от времето на Първото българско царство, като едни най- големите постижения на изкуството са ни известни от Велики Преслав, където този вид керамика е използвана предимно за украса на представитените сгради, като дворци и църкви и за направата на луксозни съдове. Освен в търновския царски дворец, рисувана керамика е открита и на други обекти в Търново, има по терасите около патриаршията, на Трапезица, в манастира около църквата " Св. 40 мъченици" и други. Освен от Търново този вид керамика е известна и от Сердика, Мадара и от друг места в страна.

Библиография
1. Царевград Търнов- дворецът на българските царе през Втората българска държава, - Българска академия на науките, т. 2, София 1974 г., с. 8- 165
2. Праистория, античност и средновековие, - История на Велико Търново, т. 1, София 1986 г., с. 308
3. Овчаров, Т., Керамиката на Второто българско царство, Велико Търново 2000 г. 141- 143

1

 Царевград Търнов- дворецът на българските царе през Втората българска държава, - БАН, т. 2, С. 1974 г., 8

2

 Праистория, античност и средновековие, - ИВТ, т. 1, С. 1986 г., 308

3

 Царевград Търнов- дворецът на българските царе през Втората българска държава, цит. съч. 57- 58

4

 Пак там, 142

5

 Пак там, 165Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Керамика на Втора българска държава 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.