Кръстоносните походи. Религиозно-политически предпоставки и същност.


Категория на документа: История


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА КУЛТУРАТА

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Кръстоносните походи.
Религиозно-политически предпоставки и същност

по учебната дисциплина "Ментални структури на Средновековна Европа"

София
2012
Мотивация:

Изборът на темата на настоящата презентация - "Кръстоносните походи. Религиозно политически предпоставки и същност" е продиктуван от личен интерес към кръстоносните походи, желание за вникване и по-добра, същевременно и по-точна, представа за техните първопричини, както и от ясната обвързаност на "явлението" с религията, вярата, религиозността като лично преживяване, а оттам и с менталността.
План:

В настоящата презентация се прави опит да бъдат разгледани кръстоносните походи като културно-исторически феномен на Средновековния Запад.
В този контекст са потърсени както връзката с Църквата - нейните същина и влияние върху ментарностите на културата, така и връзката с феодалния обществен строй. Презентацията се спира основно на различни извори за кръстоносните походи и техните първопричини.
Фокус:

1. Западна Европа през втората половина на ХХ и началото на XI век: Земеделие, търговия, обществено устройство
2. Движение за Божи мир и Божи договор
3. Църквата като институция. Реформата в папството
4. Поклонничеството
5. Рицарството
6. Кръстоносни походи

Теза:

Най-общо представено Кръстоносните походи са мащабни военни и религиозно-доктринални кампании, които са били предприемани през Средновековието в защита на интересите и идеологията на Римокатолическата църква. Те могат да бъдат определени като явление, променило историята значително в политическо, социално, културно и религиозно отношение.
Може да бъде обобщено, че Кръстоносните походи целя̀т разширяване или защитаване позициите на католическата религия; превземане или защитаване на земи под властта на враждебни към християнството владетели или народи (или такива които са застрашени от завладяване); потъпкване на еретически движения.
Особено интересни обаче се оказват предпоставките за предприемането на Кръстоносните походи, за които може да се каже, че са били натрупвани постепенно във времето и става въпрос за поредица от конкретни развития.
Известно е, че особено важен мотив за предприемане на Кръстоносните походи е така наречената "защита на Светите земи", с която се има предвид осигуряването на християнска власт над тях.
Благодарение на използвана литература за презентацията, става ясно обаче, че предпоставките за организирането на кръстоносните походи могат да се разделят на две - конкретни (формални) и фактически.
Конкретният повод за кръстоносните походи е падането на гр, Йерусалим под властта на селджукските турци и по-точно - оскверняването на Божи гроб и на християнски светини, избиването на християни и преследването на поклонници.
Фактическите причини обаче трябва да бъдат потърсени в променения начин на живот на западноевропейското общество и то в материален и демографски аспект.
През Х в. Западът все още е по-бедната част от континента. Периодът се характеризира до голяма степен със слаба централна власт и задълбочаваща се политическа разпокъсаност, обусловени от развитието на феодалните отношения, несигурност в живота, непрекъснати и изтощителни "частни войни". Всичко това засилило поклонничеството и нуждата от закрила, търсена най-често в лицето на Църквата. Нейните значимост и въздействие нараствали и от обстоятелството, че била "сакрализирана". Провеждала се в и от името на Бог. Функциите й били освен душеспасителни и небесни - социални, земни и политически.
Настоящата презентация ще погледне още по-назад в историческия контекст, за да изясни, най-общо казано, важните положения в Средновековна Европа, които са допринесли за промяната в менталните нагласи на обществото, на реформи в Църквата, зараждане на нови представи и съсловия, които стоят в основата на нуждата от появата на Кръстоносните походи.
Основна отправна точка в работата са текстовете на Красимира Гагова - "Средновековна Европа X-XIII век", Жак Льо Гоф - "Цивилизацията на Средновековието" и "История на Средновековния свят" на Йордан Николов. Същите са използвани и за речника с термини. Поради обема на използваната литература източниците са намалени до четири.
Резюмета:

I. Гагова, К. Средновековна Европа X-XIII век. С., 2007

1. Западна Европа през втората половина на ХХ и началото на XI век: Земеделие, търговия, обществено устройство - обща ситуация. Зараждането на движението за Божи мир и Божи договор.

В "Средновековна Европа X-XIII век" Красимира Гагова посочва, че през 10 в. Западна Европа е преживяла вече едно разместване на населението вследствие на срива на Римската империя, създаването на варварските държави, разпадането им, последвалите инвазии на викинги, сарацини и маджари. Следва обаче нов "размирен" период, свързан със създаването на нов вид общества, характерни с, най-общо казано, нов вид отношения.
Няколко са основните фактори, които трябва да бъдат взети предвид още през този период - Х в., за да се вникне по-добре в предпоставките за Кръстоносните походи, тъй като те са започнали да се натрупват още от тогава.
Според К. Гагова, периодът се характеризира със запазването на отношението към земята като основно богатство, основен източник на прехрана и най-важен икономически фактор, от който зависят всички слоеве на обществото: "демографската революция преминава в аграрна, а тя от своя страна - в търговска."1
Важно е да се вземе предвид, че до първата половина на Х в. Западът все още бил по-бедната част от континента, докато центърът на търговския живот продължил да е в Константинопол. Търговията обаче била основно в ръцете на араби и евреи. В този период намаляла икономическата роля на градовете. Те се характеризирали по-скоро с административни и религиозни функции. От друга страна обаче се наблюдава развитие на търговията и постепенно отпадане на негативното отношение спрямо тези, които я практикуват. Политическата нестабилност вследствие на слабата централна власт поражда необходимостта от нов вид регулация на отношенията вътре в обществото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кръстоносните походи. Религиозно-политически предпоставки и същност. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.