Лекции по Локални и военни конфликти


Категория на документа: История


7) генерализиран ядрен конфликт.
Вторият критерий, според Дюрозел, е вътрешният или външният фактор. Според него има гражданска война или външна война. Разликата между междудържавни и вътрешнодържавни конфликти е чисто юридическа и не винаги ясна. Разбира се, границите между тези войни (граждански войни, традиционни войни, войни за независимост) са трудно определими. Все повече понятието за международен конфликт се доближава до това за гражданска война дотолкова, че вече си имаме работа с нещо променящо се, а не с ясна ситуация. Поради различни причини (следствие от ядреното възпиране, склонност на потиснатите към бунт или отражение на един деструктивен свят) гражданските войни заемат все по-широко място в сферата на конфликтите. От 1900 до 1940 г. 85% от войните са междудържавни. От 1945 до 1985 г. тенденцията е точно обратната – 85% от конфликтите са вътрешнодържавни войни.
Третият критерий е продължителността. Според него войните биват кратки и продължителни.

Типичен пример за кратка война е “блицкригът” (светкавичната война) през Втората световна война – 21 дни срещу Полша, 46 срещу Франция, 4 срещу Холандия. Светкавичната война предполага интензивна подготовка, но без обща мобилизация на силите и на потенциала.

Съществуват и други видове кратки войни с намесата на международно равнище – израело-арабските войни, които продължават съответно 9 дни (1956 г.), 6 дни (1967 г.), 17 дни (1973 г.) и др.

Четвъртият критерий е разпространението. Според него войните могат да бъдат световни и локални, а между тях има безкрайно разнообразие от степени на разпространение.

Световните войни са две – Първа (1914-1918 г.) и Втора (1939-1945 г.).

Локалните войни са всички останали. Класическият вид за такава е войната между съседи. За да може обаче да се води на голямо отдалечение една война, е необходима база в близост до региона.

Петият критерий е модалност. Според този критерий войните могат да бъдат класически, за сваляне на законната власт или революционни. Това разделение съответства отчасти на разделението на гражданска или външна война.

Класическата или “конвенционалната” война предполага наличие на редовни войски, начин на водене на военните действия и средства, без да се прибягва до ядреното оръжие. Пораждайки опасност от разпространение, тя създава проблем на международната общност.

Революционна война е тази, чиято доктрина е изработена от теоретиците на марксизма-ленинизма. Тя има за цел да подтикне масовите движения и да се възползва от тях с намерение да си осигури властта или да постави под контрол дадена територия. Благоприятни за нея са икономическата мизерия и социалната несправедливост. Тя използва начините за водене на войната за сваляне от власт и забавя мащабните военни операции, докато разединението на противника позволи да бъде нанесен смъртоносен удар.

Войната за сваляне на законната власт, водена от вътрешността на дадена територия срещу местната власт, се отличава с използваните средства, в частност с въвличане на масите чрез пропаганда и психологически натиск.

Шестият критерий, според френският автор, са необявените войни. Това са студената война, войната на нерви, икономическата война, т. е. ситуации на голямо напрежение без насилие.

Изхождайки от тези критерии, френските автори Жан-Луи Дюфур и Морис Ваис, съставят следната типология на конфликтите, която включва шест нива:
Инфраконфликти – например китайско-съветското съперничество или антагонизмът Изток-Запад. Те се отличават с несъществуваща агресивност (или в латентен вид, необявена), която не стига до смъртоносното политическо насилие.

Микроконфликти – каквито са партизанските войни и тероризмът. Същите могат да бъдат както междудържавни, така и вътрешнодържавни. Отличават се с ниска, ограничена и локализирана, спорадична агресивност, с малки загуби и малък ефект.

Медиаконфликти – от типа на въпроса с Ирландия, Чад и Западна Сахара. Те се определят между микроконфликтите и ограничените войни. Същите са белязани със средна, продължителна агресивност с важен политически ефект и значими загуби.

Макроконфликти – местни и ограничени локални войни като тези в Ливан, Залива и Етиопия. Те могат да бъдат както външни и граждански войни, така и смесени. Същите се отличават с организирано насилие, вилнеещо и добило свещен характер, с мащабни военни операции, високи залози и значителен брой човешки жертви.

Хиперконфликтите са от типа световна война, като тези от 1914-1918 г. и 1939-1945 г., а ултраконфликтите са от типа войни с ядрено оръжие.
Съветска (руска) класификация

В епохата на блоковото противопоставяне влияние на разбирането на съветските изследователи за видовете войни оказваше господстващата марксистка теория и провежданата в това отношение практика и в другите социалистически страни. Тогава се използваха различни критерии за класифициране на войните.

В зависимост от съдържанието на политиката, която се продължава в дадената война, войните се определяха като несправедливи и справедливи, реакционни и прогресивни.

Друг критерий беше мащабът на самата война. Според него войните се деляха на локални и световни.

Класификация се правеше и според критерия използвани средства. В този случай войните биваха: войни с използване на оръжия за масово поражение, войни с обикновени средства за борба.

В литературата от онова време могат да се намерят и класификации с прилагането на други критерии.

Днес руската класификация в някои отношения е по-различна, но в някои отношения си прилича с предишната. Критериите, които се прилагат днес, са целите, мащабът, политическият характер, характерът на военната техника и способът за водене.

Така, в зависимост от целите войните са разделени на завоевателни и освободителни, а според мащабите – на локални и световни.

Според политическия характер войните са класифицирани като граждански и междудържавни, според характера на военната техника на ядрени и други, а според способа за водене – на партизански, фронтови и тотални. За нас определен интерес представляват локалните войни. Според руските специалисти локалната война е въоръжено противопоставяне между държави, политически сили или групировки с различна насоченост, което се води на ограничена територия без широко мащабни бойни действия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по Локални и военни конфликти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.