Лекцията обща характеристика на стопанството


Категория на документа: История
Продължение на лекцията Обща характеристика на стопанството

Четвърти период (след 1999 г.) Този период се свързва със започналия в България преход към пазарно стопанство. Характерна негова особеност е изострянето
На проблемите, зародили се в условията на плановата икономика. Икономическата криза, съпътстваща прехода обхвана всички сфери на националното стопанство!
I996 г. се съкрати около 2 пъти След известно повишаване през 1996 г. следва ново намаление, продължило до 1999 г. През 2000 г. бе прекъсната тенденцията на намаляване !на произведената продукция на промишлените предприятия. През същата година Произведената промишлена продукция по текущи цени е 18,9 млрд. лева или с 5,8% повече IB сравнение с предходната 1999 г. Увеличение на продукцията в сравнение с 1999 г. има в Производството на черни и цветни метали, на облекла и други шивашки изделия, на химикали, мимически продукти и изкуствени влакна, на електротехнически машини, прецизна техника, I също на храни, напитки и тютюн. По-значително намаление на продукцията има в Дървообработването, производството на транспортни средства, на каучукови и пластмасови изделия, на минерални суровини, в металолеенето, металообработването, а също в Производството на машини и оборудване.

През периода се отчитат важни структурни промени, свързани с реституцията и приватизацията на промишлените предприятия. През 2000 г. 74% от общия обем на промишлената продукция се падат на частни промишлени фирми, докато този дял през ?1999 г. е 50,4%, а през 1995 г. - само 13,5%. Едновременно с това се увеличи и броят на чуждестранните фирми, инвестирали в производствена дейност в България. Техният брой Понастоящем е над 1300, като преобладаващата част от чуждестранните инвестиции са Насочени към промишлеността.

В област на селското стопанство през периода се осъществи връщане на земята на рйните собственици, основа за което е приетият през 1991 г. Закон за възстановяване (собствеността и ползването на земеделските земи. В резултат на това съотношението между обществения и частния сектор в селското стопанство продължи да се променя в полза на частния сектор. От 31,3% през 1990 г. относителният дял на частния сектор в общата селскостопанска продукция достигна 98,7% през 2000 г. Продължаването на реформата в този важен стопански отрасъл изисква разширяване на възможностите за кредитиране на производителите. Принос в тази насока е системата за микрокредитиране, както и на отпускането на средства по различни целеви програми. Такава е програмата за развитие на животновъдството, чрез която ще се осигуряват средства за финансово подпомагане на земеделските стопани, занимаващи се животновъдство.

Очаквания в тази насока се възлагат и на изпълнението на международната програма САПАРД, имаща за цел подпомагане на земеделието в различни страни.

С международно участие и финансова помощ се свързва и развитието на транспортната мрежа на страната. Усилията са насочени към модернизиране на инфраструктура, свързана с преминаващите през нейната територия международни транспортни коридори.

Значителни промени през периода настъпиха в сферата на услугите. Нараства относителният дял на услугите в добавената стойност на икономиката от 48,0% през 1991 г. на 54,5% през 1996 г. и 57,7% през 2000 г.

Стопанското развитие на страната в перспектива се свързва с изпълнението на критериите за приемане в Европейския съюз. За целта се налага спазване на въведения в страната валутен борд и преструктуриране на външнотърговските отношения. Причина за известна финансова стабилизация е намалението на външния дълг от 11,3 млрд. дол. през 1994 г. на 8,8 млрд. дол. през 2000 г.

За оценяването на стопанското развитие се използват различни показатели: брутен вътрешен продукт (фиг. 2), брутна добавена стойност, брой на заетите, произведена продукция по стопански отрасли и сектори, производителност на труда, себестойност на продукцията, размер на инвестициите и др. (фиг. 3). Те могат да се поделят на 3 групи: натурални, стойностни и показатели, характеризиращи количеството и качеството на работната сила.
СТОПАНСКИ СЕКТОРИ И ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА
Отраслите на стопанството се поделят-на 3 сектора.

Към първичният сектор се включват отраслите на селското и горското стопанство, добивът на въглища, нефт, газ, рудни и нерудни полезни изкопаеми.

На този сектор се падат 28,0% от общия брой на заетите в националното стопанство. Водещо място в него у нас има селското стопанство. Понастоящем в него са заети над 700 хил. души и то произвежда около 14% от брутния вътрешен продукт на страната. След него, със значително по-малко участие се нареждат отраслите на добивната промишленост,' горското стопанство и риболовът.

Вторичният сектор включва главно преработващите отрасли на промишлеността -машиностроене, електротехническа и електронна, химическа, лека и хранително-вкусова промишленост.

Понастоящем на отраслите на вторичния сектор се падат 21,7% от общия брой на заетите в стопанството. Според характера на производствената дейност и предназначението на продукцията те се поделят на тежка и лека промишленост.

Тежката промишленост включва отрасли, произвеждащи средства за производство (машини, апарати, съоръжения, метали, строителни материали и др.). Такива са енергетиката, металургията, машиностроенето, електронната, електротехническата, химическата, нефтохимическата и каучуковата промишленост, а също промишлеността за строителни материали, целулозно-хартиената и част от стъкларската и порцеланово-фаянсовата промишленост, която произвежда , средства за производство. Значението на тежката промишленост се изразява в създаване на материално-техническа база на националното стопанство.

Третичният сектор обединява отрасли с обслужващ характер. Такива са транспортът и съобщенията, търговията, туризмът, образованието, здравеопазването на др., които осигуряват различни видове услуги: транспортни, търговски, комунално-битови, туристически и др. В тях са заети 50,3% от общия брой на заетите в националното стопанство. Характерна особеност през последните години е бързото нарастване на относителния дял на услугите в брутната добавена стойност, който през 2000 г. достигна 57,7%.

През периода на преход към пазарно стопанство настъпват съществени изменения в съотношението между отраслите от различните сектори на икономиката. Тези промени засягат и двата основни отрасъла на материалното производство - промишленост и селско Ьстопанство. По стойностни показатели съотношението между промишлеността и селското ^стопанство се измени от 82:18 през 1985 г. на 66,2:38,8 през 2000 г Промяната са дължи Главно ня ппяда в промишленото производство през преходния период.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекцията обща характеристика на стопанството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.