Основни акценти в икономическото развитие в света от началото на Първата до началото на Втората световна война


Категория на документа: История


Тема 7
Основни акценти в икономическото развитие в света от началото на първата до началото на втората световна война

Първата световна война отркоява нов период на човешката цевилизация. Това е времена опасни социлани и икономически експерименти. Възникване на тоталитарно политически системи. Време, в което някои страни от Европа и САЩ протича хуманизация и демократизация на обществения процес. Различните пътища и алтернативи в световното развитие задълбочава кризата в обществата, решението на която се търси по пътя на войната. Предпоставките за тази криза са създадени още до първата световна война и се изразяват в:
1. изостряне на противоречията между най-долната и най-горната прослойка на обществата
2. изостряне на противоречията между колониалните народи и метрополиите
3. засилват се противоревчията между самите метрополии в резултат на борбата между тях за овладяване на световните пазари

Първата световна война не решава тези противоречия. Тя създава само временно статукво и отлага разрешаването на дразгите между големите капиталически държави. Дава тласък на национално освободителните движения на колониалните народи. В някои държави са създадени условия за осъществяване на нови политически алтернативи.

В Русия е извършен Октомврийския преврат, в резултат на който по-късно се създава тоталитарна съветска държава.

В Турция е извършена революция на младотурците начело с Кемал Ататюрк. По негово време е отхвърлена властта на султана и страната е обявена за буржоазна република.

Избухва революция в Германия, след която се създава Баварската република.

В Унгария след революция се установява Унгарска-съветска република.

Почти всички колониални народи въстават.

Срещу Англия въстават северозападните провинции на Индия. Държави като Ирак, Йордания, Афганистан.

Против франция въстава Сирия, Египет и редица държави от северна Африка.

След Първата световна война редица държави извоюват своята независимост.

След края на войната се създава изключително икономическо напрежение. От една страна материални загуби, които са огромни. От друга репарацииите, които победените народи трябва да платят (парижкия миирен договор) са огромни и несъстоятелни.

Германия 132млрд. Златни марки.

Периода между двете световни войни е белязан от сириозен технически прогрес. Този технически прогрес може да се сведе до няколко стратегически области:
1. Технически напредък в областта на транспорта. Той е свързан с бързото осъвършенстване на ДВГ. Това дава усилен тласък на автомобилостроенето, превоза на товари и хора. В годините автомобилния транспорт конкуррирал железния. Тази конкуренция довела до модернизирането му. През 1924г. се появява първите дизелови ДВГ и електровози. Това изместило парния двигател завинаги. Подобни събития настъпват и в морския транспорт. За пръв път в световната история саолета се превръща в успешно средство за превоз.
2. Отбелязан е значителен напредък в индустриалното производство (втора индустриална революция.
Техническия напредък е свързан с разрастването на производството на електрическа енергия. Започма масово строистелсто на хидрои и топло централи. В индустрията бързо се заменят парните машини с електромотори и ДВГ. Те притежават най-голямо КПД, което води до повишаване на производителността на труда. Наблюдават се наченки на механизация на производството. Основата полага Хенри Форд с въвеждане на поточната линия (1913г.)
През 1928г. В САЩ за пръв път е въведен в експлоатация автоматизиран завод за производство на вериги за танкове и трактори. Съществен напредък е отбелязън и в химическата производителност. Създадени са първите изкуствени влакна, коприна, багрила, а във времето при преработката на нефта са открити повече от 3000 диривата (производни).
През 30те години е създаден първия цикротрон (ускорител на частици). През 1932г. са открили неутрона и позитрона. 1936г. Нийлс Бор създава първия модел на атомното ядро. През 1939г. почти паралелно учените Хан и Щрасман в Германия и Курчатов в Русия откриват деленето на атомното ядро. През 1942г. е създаден първия атомен реактор.
3. Друга характерна черна на световното икономическо развитие е наличието на големи колебания в икономиката. Първата световна война води до големи разрушения, до огромни човешки жертви и териториални промени, което създава сириозен дисбаланс в икономическото развитие на света. Най-големи загуби понася Германия, като нейното стопанство е обхванато от тотална разруха. Англия въпреки, че е формален победител също понася огромни загуби особено в задграничните капиталослужения. Тези процеси постоянно отслабват влиянието ú в световното икономическо пространство.
От началото на 1920г. Икономическото развитие на повечето страни навлиза на фазата на следвоенна икономическа криза. Чувствителния спад в производството се запазва повече от деситилетие. Най-ниската точка на криза е през 1932г. По това време световното производство спада с 44% (общо). Като е върнато на равнището на 1908-9г. Процента на безработица е огромен, фалират редица дребни и средни предприятия, много банки. Като реакция се наблюдава тотална промяна в конюнктурния цикъл в производството. През 1936-38г. се наблюдава оживление благодарение, на което развитите държави излизат от кризата.
4. Другата тенденция е нарастването на ръководната роля на държавата в стопанския живот. В междувоенния период е направен завой от либералната политика към нарастване на регулативната роля на държавата в икономиката. Най-ярко тези тенденции се появяват в тоталитарните държави СССР, Ирландия, Италия.
Държавата пряко участва в търговията, в индустрията, транспорта, банковото дело, в регулирането на отношенията между труда и капитала.
5. Настъпват съществени промени в международната търговия, паричните отношения и социалната политика. Международната търговия е повлияна от монополното присъствие на картели и концерни, които дерижират стокооборота и цените на стоките. През 1911г. В Женева е свикана специална конференция, в която се поставят основите на трудовите законодателства. Конференцията се произнася за 8 часов трудов ден и 5 дневна работна седмица. През 1936г. във Франция е сложено началото на социалното осигуряване при трудова злополука, майчинство и старост. Разрешава се сключването на колективни договори, приет е 14 дневен полагаем годиен отпуск.

Тема 8
Основни акценти на икономическото развитие на света в навечерието на Втората световна война
1934-1939г

Дълбоките сътресения в световната икономика предизвикани от стопанската криза 1929-1933г. имат за трайна последица промяна в стопанската политика на държавите. Повечето от тях се отказват от стопанския либерализъм и преминават към активна държавна намеса в стопанския живот. Разрушителната криза показва, че традиционните способи за оздравяване на икономиката немогат да въстановят автоматичното регулиране на пазара. Бързата стабилизация на нацистка Грмания и прогреса на СССР основан от 5годишно държавно планиране показват решаващата роля на държавната намеса в управлението на стопанството.

Необходимостта от тази намеса теоритично е обпсновавана от икономиста Джон Кейс.
Без да отрича пазарната икономика и свободната конкуренция той развива тезата, че в условие на нова икономическа конюктура само енергичната намеса на държавата за запазване на пълна заетост може да гарантира стабилност на пазарната икономика и обществена спреведливос.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни акценти в икономическото развитие в света от началото на Първата до началото на Втората световна война 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.