Реформите на Ататюрк


Категория на документа: ИсторияПреместване на столицата:

След освобождаването на Истамбул на дневен ред излиза изборът на новата столица на Турция.В дискусията Истамбул или Анкара да бъде предпочетена за столица на новата турска държава се намесват и представители на Великите сили.На 13 октомври 1923г. с огромно мнозинство Анкара е избрана за столица на Нова Турция.С този избор се отчита историческата роля на града за победата в Освободителната борба,а също и нейното по-изгодно военно-стратегическо разположение в Централен Анадол.Решението освен това означава и поредното късане с миналото-логично продължение на премахването на султаната.Царя го няма,а Цариград не би било удачно седалище за революционното правителство,което го е свалило.Новата държава не е базирана на династия или пък религия,а на турската нация и мястото на столицата трябва да бъде в сърцето на родината.

Провъзгласяване на републиката:

Междувременно Кемал подготвя следващата сериозна стъпка към изграждането на модерната държава,свързана с официалното провъзгласяване на формата на нейното управление.Още с приетата временна конституция през 1921г. е провъзгласен народния суверенитет.Правителството на ВНСТ не признава никаква друга власт над себе си.Липсват и политически партии в същинския смисъл на думата.

Но с всяка следваща реформа се увеличават противниците на кемалисткия режим.При създалата се напрегната вътрешнополитическа обстановка Мустафа Кемал решава да ускори провъзгласяването на републиката.След поредица внимателно обмислени политически маневри,в края на октомври,Кемал предлага в камарата няколко поправки от конституционен характер,които според него биха допринесли за премахване на неразборията в политическата система.Според предложените законопроекти формата на държавно управление в Турция е република,чийто президент се избира от Великото национално събрание.Президентът е държавен глава,който избира министър-председателя.Още същата вечер,след дълги часове дебати,резолюцията е гласувана и получава одобрение.За първи президент на републиката е избран Мустафа Кемал.Той

2 - Текстът е y Tunaya,Partiler,pp.580-2
на свой ред назначава за първи министър-председател Исмет паша.Новината мигновено е разгласена из цялата страна.Обявяването на републиката се посреща в редица кръгове с ентусиазъм,като начало на нова ера.

Ликвидиране на халифата:

Но тази реформа намира и решителна опозиция.Главното възражение срещу републиката е от страна на консервативната маса в Турция.Интересът към въпроса с
халифата дори прехвърля границите на страната и поражда тревожни запитвания,особено от Индия. Съществуването на тази институция подхранва надеждите на консервативните сили в турското общество за продължаване на старата власт в новите условия. Мустафа Кемал е съгласен със своите опоненти,че халифатът е връзка с миналото и с исляма.И именно поради тази причина той е решен да го премахне.

Подготовката отново е премислена особено внимателно.На 1 март 1924г. президентът открива нова сесия на събранието и в речта си набляга на три главни точки-на първо място това е опазването и стабилизацията на републиката,създаването на унифицирана образователна система и необходимостта да "се изчисти и възвиси ислямската вяра,като се отърве от положението й на политически инструмент,което тя заема от векове насам"3.Какво точно означава третата точка е изяснено на следващия ден-
планира се именно свалянето на халифата и прогонването на всички членове на Османската династия извън страната.

След оживени дебати промените са приети с огромно мнозинство.Абдул Меджит незабавно е качен на Ориент Експреса и отпратен в чужбина.Последният халиф поема подир последният султан по пътя на изгнанието.4Недвижимото и движимото имущество на султаните става общонародна собственост.

С отказването от халифата Кемал прави и първата си открита враждебна стъпка към дълбоко окопалите се сили на ислямската ортодоксалност.Традиционната ислямска държава на теория и в народната представа означава теокрация.Суверенът е възприеман като върховно въплъщение на Свещения закон,той крепи Свещения закон и Свещения закон крепи него,а духовенството е упълномощеният пазител и тълкувател на Свещения закон.Затова и в миналото то доста често се е оказвало пречка за провеждане на реформи.Ликвидирането на институцията на халифа е съкрушителен удар върху цялата йерархична организация на духовенството.Следват още няколко-премахване и на древната институция на шейх-юл-исляма и Министерството на шериата,затваряне на всякакви религиозни училища,премахване на специалните шериатски съдилища.

Конституцията на Турската република от 1924г.

След тези радикални реформи и провъзгласяването на републиката става наложително изработването на нова конституция,която да отговаря на изискванията на една модерна държава.Проектът е внесен за обсъждане във ВНСТ,което на 20април 1924г. приема единодушно новата конституция на Република Турция.Новият ред е потвърден изцяло в републиканската конституция.Турция е република,за държавна религия е провъзгласен ислямът,за основен език в страната е утвърден турският,а символ на Турската република става столицата Анкара.Изрично е подчертано,че суверенитетът безусловно принадлежи на народа и ВНСТ е единствен негов представител.Узаконена е законодателната власт на събранието,изпълнителната власт е
в ръцете на президента и правителството,сформирано от депутати от парламента.Съдебните функции са прехвърлени на независими съдилища,действащи "в

3-Natuk, ii.894; cf. Speech p. 684
4-За последния етап на Османския халифат виж Jaeschke,"Das osmanische Scheinkalifat von 1922"
името на народа".Значително разширение получават правата и свободите на гражданите,в това число и на жените.

С приемането на конституцията от 1924г. се поставят основите на една силна централизирана власт,съсредоточена в ръцете на президента и ВНСТ.По такъв начин е гарантирано прилагането в исторически кратък срок на радикалните кемалистки реформи и изграждането на новата светска турска държава.

♦Правни реформи:

Една от характерните особености на суверенните държави е устройството на правната система,според която се определят и прилагат юридическите норми в страната.Същевременно обаче правната система на всяка държава има свои особености,произтичащи от нейния политически режим и господстващ мироглед в обществото.Изградената върху ислямската религия многонационална,многоезична Османска империя има своя правна система,която след Танзиматските реформи от век се реформира до известна степен по западноевропейски образец.

Новият граждански кодекс:

Но за Анкарското правителство това съвсем не е достатъчно на фона на извършените грандиозни държавно-политически промени.Старата правна система вече не отговаря на новосъздадените държавни институции.Затова създадена е нова комисия при Министерството на правосъдието от депутати,юристи,съдии,преподаватели,на които се възлага в най-кратък срок да бъде изработен нов закон за гражданско право,като се използва изключително опитът на западните държави в тази област.Комисията се заема да пригоди швейцарския граждански кодекс за нуждите на Турция.Завършеният кодекс е гласуван и по-късно приет на 4 октомври 1926г.5

Огромно е значението на тази промяна в развитието на турската държава.С нея реформаторът за пръв път посяга на интимността на семейния и религиозен живот,неосквернената до този момент сфера на действие на Свещеното право.Даденият от Аллах шериат е отменен от събранието,неговите правила са невалидни според новия турски кодекс.Всички древни бариери към свободата и достойнството на жената-полигамията,разводът, са премахнати.На тяхно място идва задължителният гражданският брак и развод с равни права за двете страни.С приетия закон в най-голяма степен се гарантира равноправието между мъжа и жената,с изключение на политическата област(това право на жените е признато през 1930г).Освен това възприема се моногамния принцип в семейните отношения.Поставя се край на неравнопоставеността между момчетата и момичетата при получаване на наследство.Най-шокиращо от мюсюлманска гледна точка е нововъведението,според което бракът на мюсюлманка с друговерец става вече допустим по закон,като по този
начин се дава възможност на всички зрели граждани да променят вярата си по желание.

Така по отношение на вещните и междуличностните отношения са приложени най-високи европейски стандарти.А едно от главните постижения на Кемалистката революция остава издигането на равноправието между двата пола.На тези реформи внимание обръща и турската университетска преподавателка Нермин Абадан-Уиат,според която "Ататюрк дава на турските жени политически права и по-късно определя петнадесет изтъкнати дами за депутатки.По този начин той иска да покаже на Запада,че неговата страна заедно с няколко други страни са на най-високото равнище

5-Люис,Бърнард-Възникване на съвременна Турция (Кемалистката република-стр.323)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реформите на Ататюрк 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.