Реформите на Ататюрк


Категория на документа: История


на цивилизация".6

Други законодателни промени:

В продължение на няколко години в страната са приети още редица закони въз основа на най-добрите образци на европейското законодателство.Турция се сдобива с нов наказателен кодекс,търговски закон,криминален кодекс,нова гражданска и криминална процедура,нов морски търговски закон и нова правна система,която да ги прилага.7

По такъв радикален начин се изгражда новата светска правна система на Турската република,която се превръща от теократична в демократична правова държава.Гарантират се човешките права и свободи,експлоатирането на религията за политически цели е възпрепятствано.Всички граждани на републиката независимо от техния пол,произход,вероизповедание и класова принадлежност стават равни пред закона.

♦Образователни реформи - секуларизация

Една от главните цели на Кемалистката революция е трансформацията на поданика на османската държава в гражданин на Турската република.Това е възможно единствено с провеждането на радикални реформи и в областта на просветата,науката и културата.Османската просвета и култура е изградена на религиозна основа и по своя ограничен обхват и резултати се оказва негодна за целите на новата светска турска държава.

Началото на реформирането на старата образователна система е поставено след ликвидирането на халифата и и Министерството на религиозните дела и вакъфите през 1924г.8Тогава е приет Закон за обединението на обучението и възпитанието,с който закрити биват мендресетата,а всички други училища преминават към Министерството на просветата.Две години по-късно е приет и друг закон,по силата на който училища се откриват само с разрешението на държавата;всички несъвременни учебни предмети са отстранени от учебните програми;открити са центрове за подготовка на нови учителски кадри.Откриват се стотици нови редовни училища,както и вечерни за ограмотяване на възрастните.

Секуларизация: латинизация на азбуката

Обезсилването на ролята на ислямската религия в Турция вече е факт.Налице е една осъвременена държава с конституция и закони.Обаче съществува още един символ,който все още я задържа в Ориента и я отделя от западните цивилизации-арабската азбука.Именно тази последна емблема на мюсюлманската идентичност предстои да последва халифата и Свещения закон по пътя на забвението.

Всъщност опити за промяна в азбуката са правени и в миналото,като предложенията за подобряване на арабския начин на писане са направени още по времето на Танзимата,но остават без по-нататъшно развитие.

През 1927г.,когато кемалисткия режим е здраво закрепен на политическата сцена с
почти диктаторска власт,а религиозната опозиция е обуздана,ситуацията е съвсем
различна.Сърцевината на образователната форма се явява именно замяната на арабската азбука с латинската.Разбира се това не се посреща с одобрението на религиозните и интелигентските среди,тъй като за религиозните кръгове азбуката на

6- Рил,Бернд- Мустафа Кемал Ататюрк -последни стр.
7- Хаков,Дж- История на съвременна Турция стр.83-83
8- Хаков,Дж- История на съвременна Турция стр.85
Свещения коран е неприкосновена,а интелигенцията от друга страна изпитва привързаност към арабската азбука.Единствено решителната намеса на Мустафа Кемал прави възможно осъществяването на радикалната реформа.

На 26юни в Долмабахче сарай в Истамбул се сформира специална комисия със задача да изготви проекта за новата азбука въз основа на латиницата.В съответствие с особеностите на турския език се изхвърлят няколко букви,прибавят се 4 нови съгласни и 3 гласни букви.По такъв начин новата турска азбука се състои от 29 букви.Президентът е непреклонен,че реформата трябва да се проведе в изключително кратки срокове.Действително новата азбука е завършена само за 6 седмици и Кемал е готов да я представи на вниманието на нацията.На 1октомври 1928г. влиза в сила приетият от ВНСТ закон за новата турска азбука.Според него до 1януари 1929г. тя трябва да бъде въведена във всички държавни учреждения.9

За усвояването на новата азбука в цялата страна се откриват т.н."Народни училища",където се организират двумесечни и четиримесечни,задължителни за гражданите.Глоба очаква отказващите да ги посещават.За тези,които са възпрепятствани да ги посещават,са организирани подвижни преподавателски бригади.
А за да окаже влияние със своя безспорен авторитет за по-бързото усвояване на новата турска азбука,Мустафа Кемал приема да бъде обявен за главен учител.

Революцията в азбуката може да бъде тълкувана по различни начини.Арабските букви били трудни за преподаване и отпечатване,като по този начин представлявали пречка за образованието.От своя страна новата азбука-ясна,проста и фонетична,спомага за увеличаване на грамотността на населението.Но основната цел на промяната не е толкова педагогична и практична,колкото социална и културна.Мустафа Кемал,принуждавайки народа си да я приеме,затръшва вратата на миналото и отваря нова-към бъдещето.Пътят към скъсване с миналото на Итока,към обединяване на Турция с цивилизацията на съвременния Запад вече е открит.

Реформа в университета:

Промените в образователната структура засягат и единственото до този момент учебно заведение "Дар-юл-фюнюн",открито още през 1846г.Нормално той започва да функционира през 1900г. с четири факултета(мендресета):правен,медицински,литературен и по естествени науки.През 1919г. получава автономия,а през 1924г. статут на юридическо лице,което има важно значение за по-нататъшното развитие на висшето образование в Турция.10Но "Дар-юл-фюнюн" след извършените преобразувания в страната е решено да бъде преобразуван в истински университет от европейски тип.Внесени са и предложения за откриване на нов университет.

Първите факултети на бъдещия Анкарски университет са открити през 1925г.-Юридически,през 1956г.-Агрономски и Ветеринарен.През 1928г. в Истамбул се създава Висше инженерно училище.Взето е решението университета "Дар-юл-фюнюн" да бъде закрит и на негово място да се открие нов Истамбулски университет,проекта за който е одобрен и приет през юли 1933г.Към него като отделни факултети преминават съществуващите вече Висше инженерно училище и Икономическия факултет.Следва освобождаване на тази част от преподавателския състав,неотговаряща на новите изисквания.Освободените преподавателски места се попълват от германски учени от
еврейски произход,подложени по това време на гонения във фашистка Германия.По такъв начин европейски постижения в различни дисциплини стават достояние в Турция чрез самите автори.Германските учени се задължават да научат турски език,на който да преподават и публикуват научните си трудове.

9 и 10 - Хаков,Дж- История на съвременна Турция стр.86 и стр.87

Откриването на Истамбулския университет е повратна точка във висшето образование в Турската република.През 1936г. в Анкара се открива и Факултетът по език,история и география,превърнал се в ядро на Анкарския университет.Главната задача,поставена на този факултет,е да се превърне в научноизследователски център на турската култура и подготовката на учителски кадри,отговарящи на най-новите изисквания за всички учебни заведения в страната.По-късно към университета са открити и факултет по политически науки и медицински факултет.

Народни домове:

След закриването на народните училища за ограмотяване на населението са открити из цялата страна т.н."Народни домове".Тяхното предназначение е да развиват културно-масова дейност и просвещават народа в духа на националното единство.Те се превръщат в центрове за възпитание в духа на кемалистките идеали и принципи,за достигане на постиженията на западната цивилизация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реформите на Ататюрк 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.