Реформите на Ататюрк


Категория на документа: История


Турско историческо дружество:

В условията на републиката за формиране на турско национално съзнание налага се нов прочит на турската история.Затова на 15април 1931г. в Анкара се създава "Общество за изследване на турската история".Основната му задача е издирването източниците на турската история и публикуването на резултатите от изследванията върху нея.През 1935г. се преименува в "Турско историческо дружество"11.На всеки 4 години то провежда конгреси с международно участие,на които се докладват най-новите постижения на турските и чуждестранни учени в областта на турската история.

Турско езиково дружество:

На 12юли 1932г. в Анкара се създава и "Общество за изследване на турския език"12.Неговите основни задачи са свързани с утвърждаване на турския език въз основа на неговите корени,развитие и потребности;с издирване на всички източници;с публикуване на резултатите от научните изследвания по турски език.В резултат от неговата дейност до голяма степен се преодолява разривът между говоримия и писмения език,той се очиства от много чужди думи,а когато не се намира подходяща замяна на чуждицата,създават се нови думи на основата на правилата на турския език

Мустафа Кемал взима най-активна участие в създаването на историческото и езиковото дружество,защото високо оценява тяхната роля в консолидацията и утвърждаването на турската нация и турския език.Доказателство за това е фактът,че той завещава по-голямата част от състоянието си на тези две общества,като по такъв начин осигурява тяхната финансова независимост.

♦Културни реформи:

Културата представлява съвкупност на човешки ценности,поведение и начин на живот,която се пресъздава от поколение на поколение.Всяка епоха,всяка отделна личност,съзнателно или несъзнателно внася новост в унаследената култура в съответствие с изискванията на времето,в което живее.Предвид огромното влияние на
исляма върху всички сфери на живота,включително и върху културата,нейното развитие в Турция може да бъде разглеждано в два несиметрични по времетраене периода :османски и републикански (след реформите на Мустафа Кемал).

Обикновено промените в културата стават свободно или насилствено.В първия случай те са резултат от свободното общуване между различните култури.Във втория случай обаче властта използва държавата,за да наложи определени промени в начина

11 и 12- Хаков,Дж- История на съвременна Турция стр.90
на живот и културата на гражданите на страната.В републиканска Турция намират място и двата подхода в културното развитие на обществото,с цел ускореното му приобщаване към постиженията на европейската цивилизация.Кемалисткият режим придава особено голямо значение на културното развитие,а културната независимост се разглежда като неразделна част от независимостта на страната.През периода от 1923 до 1939г. в Турция се провежда специална държавна културна политика.Основният стремеж на нейните създатели е да обединят чрез направлявани националноформационни процеси пъстрото население,което остава в границите не Република Турция.

Съществена роля при определяне приоритетите на културното развитие естествено имат идеите и собствената личност на президента Мустафа Кемал.Синтезиран вид на неговата философия се съдържа в програмата на Народнорепубликанската партия от 1931г.

Литература:

Турската литература се превръща в отражение на новото време в еволюцията на общественото съзнание.Подемът на освободителните борби заставя младотурците да загърбят доктрината на османизма и да се обърнат към идеалите на пантюркизма.

Картината на литературния живот в Турция през първата четвърт на XXвек е доста пъстра,като отразява дискусията между различните естетически тенденции,но все пак водещата роля се пада на писателите реалисти.От този период са едни от върховните постижения на турската новелистика- творбите на Йомер Сейфетин(1884-1920) или на Рефик Халит(1888-1965).Героиката на събитията от началото на 20-те години,обстановката на емоционалния подем променят и творческите търсения на турските писатели.Старите литературни кръгове започват да се разпадат,част от писателите изоставят своята привързаност към естетическия идеал "изкуство за самото изкуство".В литературата се появява съвършено нов персонаж-интелигентът,въплъщаващ републиканския идеал за "новия турчин".Това е буржоазният високообразован идеалист,който жертва себе си,за да просвещава неграмотните,затънали в религиозното средновековие.Особено модерна става и темата за пасивната тълпа и просветителя идеалист-ярки примери са романите на Халиде Ердип"Убийте блудницата" и на Якуп Кадри"Чужденецът"13.

Музика,опера,театър:

Турската музика е повлияна от културите на различни народи,което я прави много интересна и разнообразна.В Турция богатото музикално наследство се развива в два основни клона: класическа и народна музика.След прокламирането на републиката Мустафа Кемал прави промени и премества Имперския оркестър в Анкара,като го преименува- Президентски симфоничен оркестър.Една от реформите на президента е и създадената турска многогласна музика в рамките на новата културна среда.Много интелектуалци от онова време,които подкрепят революционните му реформаторски възгледи,съдействат за новата музикална вълна,тъй като съзнават,че турската класическа музика до голяма степен е своеобразен символ на султаната и двореца.Така турската музика се ориентира към западната класика и започва да се изпълнява с
класическите европейски инструменти.

В този период операта е застъпена главно в Истамбул и Измир.Тя е сравнително ново изкуство за Турция,пропагандирано най-напред именно през 30-те години от Мустафа Кемал.Първите тамошни композитори на опери,оперети са Ахмед Аднан,Джемал Рей и други.Турските музикални творби се опират на богатото наследство на фолклора и

13 - Мутафчиева,В.- Турция между Изтока и Запада стр.138
националната история.Те създават специфични произведения,свързани с турската културна традиция: "Керем","Насредин ходжа" и други.14

Театралното изкуство също претърпява промени в кемалистки дух.По това време с театралната школа се заема Мусхин Ертугрул- актьор,театрален и филмов режисьор,наричан още "баща на турския театър".15Законодателното утвърждаване на държавните театри става през юни 1940г.,които на първо време биват прикрепени към Министерството на националното образование.

Архитектура:

Паралелно с политическите и други социално-икономически реформи в републиканска Турция под влиянието на различни стилове и школи се развива архитектурата.През XXвек в съзвучие с утвърждаването на турската идентичност ,тенденцията към връщане към турската национална архитектура намира продължение.В този стил в Анкара е изградена новата сграда на ВНСТ,а хотелът срещу него в същия стил е преименуван "Анкара палас".През 20-те и 30-те години са построени множество други значими сгради:Педагогическият институт"Гази",Земеделската банка,Османската банка,Външното министерство,Етнографският музей и др.16

Засилващите се контакти на Турция с външния свят от средата на 30-те години дават своето отражение и върху архитектурата.Новопостроените сгради вече се отличават от националния архитектурен стил-външно не са натруфени,а вътрешно са много функционални.За налагането на този модерен за времето си архитектурен стил определена заслуга имат германските архитекти от еврейски произход,намерили убежище в Турция след идването на Хитлер на власт в Германия.

Музейно дело:

Предвид факта,че територията на Турция е богата на паметници на културата,принадлежащи на различни човешки цивилизации,голямо внимание се отделя и на развитието на музейното дело.Събраните паметници на културата се излагат в музеи,дворци и значими сгради,останали от османско време.В републиканска Турция първият музей е Етнографският,открит през 1928г. в Анкара.Обаче най-впечатляващи са Историческият музей в султанския дворец "Топкапъ" и църквата "Света София" в Истамбул.

♦Социално-битови реформи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реформите на Ататюрк 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.