Робството в Римската империя


Категория на документа: История


 СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение

2. Робовладелската икономика на Рим и нейните особености

3. Класова и социална структура на римското робовладелско общество

4. Изводи

1. Въведение

При повечето народи в древността патриархалното робство възникнало чрез разпадането на родовия строй и оформянето на класовите отношения. В процеса на обществено развитие, формирането на класа при някои народи преминало към по-висши обществени отношения като пропуснали робството. Това обаче, не се отнася за социално-икономическия живот на древен Рим, където робовладелството достига пълен разцвет.

Изследването на робовладелските отношения в римското общество има голямо научно значение, защото позволява да разберем неговата същност, движещите му сили и еволюцията му като цяло.

Формиралият е робовладелски строй в Рим се разпространява по цялата територия на Средиземноморието и изиграва определяща роля в живота на местните народи.

2. Робовладелската икономика на Рим и нейните особености

Концентрацията на земята, разпространението на частната собственост, развитието на занаятчийството изисква и евтина работна ръка. Такава работна ръка можел да бъде човек лишен от всякакви права и имущество - т.е. роб. Главна причина за преминаването към форми на робство са успешните войни на римляните. Във връзка с развитието на робството се променял и характерът на войните. Те станали все по-жестоки с цел конфискация на земята и поробването на местното население. Така, че използването на роби плавно се увеличавало, докато в един момент те били по-многобройната част от населението.

В робовладелското стопанство все повече се развива стоковото производство. Използването на роби се разпространява в почти всички стопански отрасли - строителство, селскостопанство, минно дело, металургия. Трудът на свободните хора, които получавали възнаграждение вече играел второстепенна роля.

Експлоатацията на робски труд, продиктувана от интересите на простото производство влошило положението на робите. По това време ставал преходът от дребно производство към централизирано стопанство. Основен производител бил робът. Повечето роби били военно пленници, продавани от търговци на едро на роби, които следвали армията. Друг източник на роби е поколението на робите. Тези роби били по-ценни отколкото техните събратя, защото били обучавани от детството за изпълняват специални задачи, климатизират се по-бързо и са по-малко предразположени към болести.

Продавачите на роби обикновено предлагали стоката се на публични търгове, които били наблюдавани от aediles, те създавали на място правилата и разпоредбите за осъществяване на продажбата. Цената на робите била в различни граници. Плениците продавани на бойното поле не стрували много, но пък от някои роби извличали големи печалби , защото били красиви, образовани момчета , както и красиви мамичета.

Робите, които били собственост на един господар образували неговото семейство. То се разделяло на две - градска част и селска част. В градската част влизали робите, които се занимавали със занаяти и обслужвали стопанина, а в селската - които се занимавали със селскостопанското производство. Също така имало и публични роби - собственост на държавата, те се грижили за обществените сгради, обслужвали магистрати и свещеници, били използвани за тъмничари и палачи.

През този период селското стопанство в Древен Рим е в подем. Добре развити били лозарството, отглеждането на маслинови и плодни дръвчета. Повишавал се както добивът, така и качеството на вината и маслата и плодовете. Добре развит бил и зърнодобивът. Освен пшеницата се засявали и овес, коноп и сусам. По това време възникнали нови отрасли като животновъдството и птицевъдството.

Бурният подем на селското стопанство се обяснява с широкото внедряване на робския труд, развитието на простото стоково производство и преминаването от дребно стопанство към производство на огромни площи. Възникнали пазарни връзки между града и селото.

Градът станал център на занаятите, търговията, политиката и културата - нуждаещ се от селскостопански продукти. Селото от своя страна - от занаятчийски изделия. Така робовладелците били заинтересувани да получават по-висок добив от своите култури, за да получават повече пари и възможност да закупят занаятчийски изделия, сечива и др. Свързаното с пазара робско имение става господстващ тип.

За икономически живот на Рим е характерно зараждането на занаятчийска дейност в латифундиите. Латифундиалното занаятчийство се превръщало в конкурент на градското, обаче изделията на местните занаятчий не се отличавали с високо качество и били използвани за задоволяване на вътрешните нужди на имението или най-близките околности.

За разлика от селското стопанство, където робския труд е решаващ, в занаятчийското производство по-голям принос има трудът на свободните занаятчии. Развитието на занаятите изисквало суровинна база, което довело до развитието на минното дело, строителството, металургията и др.

Подемът на селското стопанство и занаятите, развитието на стоковото производство оживило търговията. Процъфтявала и морската търговия, която се смятала за извънредно доходна.

Развитието на римската търговия се нуждаела от голям брой монети. Съществуването на различни монетни системи, станали причина за появата на паричната обмяна.

Държавата като собственик на най-големите селскостопански, занаятчийски и строителни предприятия играела важна роля в икономиката. Тя регулирала цените и размера на арендата. Широко разпространение получава откупната система за събиране на данъци.

В Рим се разработва първото класическо гражданско право.

3.Класова и социална структура на робовладелското общество

Основни класи в римското общество по това време били, класата на робите и класата на робовладелците. Трета основна класа - дребни собственици. Интересите на тези класи били различни: робовладелците били заинтересовани от максималната експлоатация на робите: робите се стремели поне малко да облекчат живота си: дребните собственици - се пазели от посегателството на лихваря, борели се за намаляване на данъците.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Робството в Римската империя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.