Сравнителен анализ на учебното съдържание


Категория на документа: История


Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет
София 1504, бул. Цар Освободител 15

Курсова работа на тема:
Сравнителен анализ на учебното съдържание в алтернативните учебници по История и цивилизация за 7 клас на тема:
"Как е представена културата на Древна Елада в учебниците по История и цивилизация за 7 клас"

Ръководител: доц. д-р Кр. Табакова Изготвил: Мария Вутова
Спец. История и география ІV -ти курс №9213

София 2010
Съдържание:
Увод ....................................................................................................................3

Цели и задачи....................................................................................................3

Основни критерии при анализ на алтернативни учебници:
І. Формални критерии.....................................................................................3
* библиографски данни............................................................................3
* авторски колектив.................................................................................4
* ергономичност....................................................................................... 5
* издателства .............................................................................................6

ІІ. Тематична концепция на учебника.........................................................6
* -степен на съотвествие с учебната програма....................................6
* -структура на учебника.........................................................................7
* -анализ на учебното съдържание........................................................8

ІІІ. Лингвистична достъпност.......................................................................12

ІV. Качество на техническо изпълнение.....................................................13

V. Илюстратинвно оформление....................................................................13

VІ. Анализ на дидактическия материал.....................................................13

VІІ. Заключение...............................................................................................14

Използвана литература и информационни ресурси.................................16

Увод - Учебникът по История е основен източник на знания за учениците. В него биват представени основите на научното познание, логиката на науката, съобразени с възрастовите и психологически особености на учениците от съответния клас. Добрият училищен учебник е предпоставка за усвояването на знания, умения, компетенции от учениците. Гражданското образование допринася за изграждането им като съзнателни, активни, пълноценни личности и тяхната реализация в обществото и на пазара на труда.

В учебниците по История за 7 клас, заложено изучаването на множество теми за различни култури, но най - вече на тези които имат основен принос за развитието на света като цяло. Древна Елада е една от тях чиято култура е обект на настоящия анализ.

Цели и задачи на сравнителния анализ: основната цел на настоящата разработка е извършването на сравнителен анализ на учебното съдържание на двата алтернативни учебника, с оглед изискванията на учебната програма на Министерството на образованието, младежта и науката . Учебната документация - учебната програма на министерството, учебниците и съответното учебно съдържание се явяват обект и предмет на настоящия анилиз, които се извършва по определени критерии.
Основните задачи произчтичат от главната цел на настоящата разработка -детайлното и подбробното анализиране на съдържанието по зададени критерии, като гланата задача е тяхното оценяване, разкриването на преимуществата и недостатъците им.

Основните критерии при сравняването и анализирането на алтернативните учебници могат да бъдат отделени в следните групи:
І. Формални критерии:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на учебното съдържание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.