Сравнителен анализ на учебното съдържание


Категория на документа: История


Проследявайки учебната програма на Министерството на науката, младежта и образованието и учебниците на издателствата Булвест 2000 и Просвета Азбуки, може да се отбележи, че залегналия в тях учебен материал напълно съотвества на този в учебната програма за 7 клас на Министерството на науката, образованието и спорта.
И в двата учебника структурата на учебния материал е извършена по следния начин - поместени са общо 6 основни раздела : . Праистория ІІ. Първите цивилизации ІІІ. Древна Елада ІV. Древна Тракия V. Елинистичния свят VІ. Древния Рим. Броят на разглежданите теми е 37 за нови знания, 4 за обобщение, 3 за упражнение /при Просвета Азбуки/ и 5 за упражнение при Булвест 2000/. По отношение на учебното съдържание на учебниците може да се каже, че се наблюдава пресевес на теми като: - Първите цивилизации, Древна Елада, Древен Рим - - от 11 до 12 урока, докато за Древна Тракия, Елинистичния свят и Праисторията са отделени само от 2 до 4 урочни единици, и това отново е в съотвествие с учебната програма на Министерството.
По отношение структурата на учебното съдържание на равнище учебен предмет може да се отбележи, че основно вниманието е насочено към историческото развитие на Средиземноморския свят в периода ІV хил. Пр.Хр. - V век сл.хр. основния акцент е поставен върху идеята за културната обособеност в пределите на Средиземноморския свят, която издига, защитава и завещава гръко-римската цивилизация. Важно място в курса по история се отделя и на историята на днешните български земи през разглежданите епохи като част от Средиземноморския свят.
Основните цели и задачи поставени в учебната програма са свързани с развитието на ценностната система на учениците чрез представяне идейното и естетическо богаство на античната култура, формиране на разбиране за миналото и многобразието на културно историческата традиция в съвременните български земи, формиране на представи за културноинтеграционните процеси като феномен, надхвърляш политическите, пространствени и времеви граници, развиване на умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание.
Но най - важната цел на историческото образование е освен усвояванео на нови знания, умения и компетенции, а осмислянето и разбирането на смисъла от историята и разкриването на мястото и ролята на човека в нея.
По отношение на очакваните резултати на тематично развнище "Културата на Древна Елада" залегнали в учебната програма, те могат да бъдат представени по следния начин - разбиране на основните характеристики на античната култура; ролята и значението на античното културно наследство за историческото и културно развитие на Европа; формиране на знания и умения за разграничаване на основните паметници на материалната култура от Античността, умения за работа с различни източници на историята - извори, откъси от съчинения на антични автори, умения за работа с карта, умения за извличане на информация от текстове, карти, изображения, схеми, умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.

Структура на учебника:
По отношение на вътрешната структура на учебниците е важно е да се отбележи, че и на двете издателства в началото си започват с "Пътеводител към учебника" в който са посочени основните компоненети на разглеждания учебник:1.типовете уроци /за нови знания, за обобщение и за упражнение/, 2. текстовите компоненти на учебника / посочен е основният текст, допълнителния и спомагателния/, 3.извън текстовите /въпроси и задачи, илюстративен материал, приложения, апарата за ориентиране -рубриките в учебника/. С оглед на съдържателната му страна и неговата функционалност това е от особено голямо значение, защото допринася за по - лесното ориентиране в самия учебник, спомага за осмислянето на информацията поместена в него, както и повишава ефективността на учебника като цяло.
Като проблематика в учебника основно е заложена Античната история, като е обърнато най- голямо внимание на цивилизациите имащи основен принос за развитието на света като Рим, Елада, Египет. И в двата учебника е отделено място на ключови събития и явления от Античната история, като в същото време са изяснени връзките и взаимовръзките между тях.
По отношение на разглежданата тема -Културата на Древна Елада, при анализа на двата алтернативни учебника съответно на издателствата Булвест 2000 и Просвета Азбуки, могат да се изведат следните съответсвия, неточности, преимущества и недостатъци:

Анализ на учебното съдържание в темата "Културата на Древна Елада" - по отношение на съдържанието може да се отбележи, че и в двата алтернативни учебника в раздела за Древна Елада има поместени по общо 10 подтеми с еднаква формулировка на заглавията, но различията тук идват от броя на уроците за обобщение и упражнение в двата учебника- съответно за Булвест 2000 има поместен само един урок за обобщение, докато при Просвета Азбуки освен 1 урок за обобщение има поместен и 1 урок за упражнение - Анализ на реконструкция и план. Тук като преимущество на втория учебник може да се отчете, че освен усвояване на знания, умения и компетенции от първо и второ равнище, се наблюдава и наличие на трето равнище, а именно прилагане и анализиране, докато това липсва при първия учебник.
Обемът на урочните единици в разглежданите раздели са съотвенто 4 стр. за Булвест 2000 и 5 за Просвета Азбуки. Различията тук са породени най - вече от разликата във шрифта, вида и броя на извътекстовите компоненти на уроците.
Що се отнася до формулировката на отделните заглавия от разледа и тяхното съответсвие с основия текст в урока може да се отбележи, че тук съществува пълно съответсвие между тях. Има наличие на ясна, точна и конкретна формулировка на заглавието, на отделните точки на урока, който съответсват на основния текст. Но тук могат да бъдат отбелязани несъотвествия между самата подредба на отделните точки в уроците в двата учебника. Така например в учебника на Булвест 2000 първата точка след заглавието е "Светът на древния елин", докато при Просвета Азбуки тя е "Елада - родината на театъра".
По отношение на встъплението към дадената тема, може да се отбележи като сходство и в двата учебника, конкретно в темите за "Културата на Древна Елада", че и двете започват с малък текст под заглавието, който играе ролята на преход от старите уроци към новата тема, но като съществена разлика е важно да се каже, че в Булвест 2000 освен този текст има наличие и на рубриката - "Мъдреците на живота" която има излючително важна роля, защото не само синтезирано характеризира изучаваното време и носи атмосферата на епохата, но и обогатява историческата представа на учениците с универсални послания, мисли, почерпени от човешкия опит. Най - често това са фрази на знакова личност за разглеждания период - "Няма истински живот без изкуство" - Еврипид.
По отношение на конкретното съдържание на темите в двата алтернативни учебника е важно да се отбележи, че и в двата те са стурктурирани в общо по 4 точки, но съществува разлика във формулировката на отделните точки и тяхната подредба. Докато в Булвест 2000 те са: 1. Светът на древния елин, 2. Полисът празнува, 3. Игрите - общоелинския празник, 4. Строежите, то в Просвета Азбуки те са формулирани доста по- отчетливо и конкретно: 1. Елада - родината на театъра, 2. Строителство и архитектура, 3. Изкуство, 4. Общогръцките състезания. От това става видно, че в първият учебник самата формулировка е в значителна степен по-общо формулирана, докато във втория е доста по - конкрена и ясна. Това разбира се не важи и за самото съдържание на отделните точки. Що се отнася до конкретното съдържание на отделните точки, може да се каже, че съществуват някои различия. На първо място в учебникът на Булвест 2000 в темата "Културата на Древна Елада" самото изложение на новия учебен материал /основния текст/ е доста по - подробно, като освен фактологията биват и изяснение и причините за това. Така например в първа точка "Светът на древния елин" учениците биват въведени в епохата, изтъкват се основните места и неща които имат значение в живота му, причините за това, разкриват се причиннно следствените връзки и взаимовръзки между отделните факти. Като пример за това може да се посочи: "изключително внимание елините отделяли на словото" - факт, " в Народното събрание добрият оратор може да обърне в своя полза нещата" - изтъква се причината поради която, словото е важно за елините - защото именно чрез неговото добро използване "добрия оратор може да обърне нещата в своя полза". В съотвествие с това основния текст бива подкрепен с цифри вътре в самия текст, които насочват ученика към нова информация или към дадена илюстрация или изображение /извън текстови компоненти/, без да се нарушава цялостта на текста. Това е от особено голямо значение защото от една страна спомага за осмислянето на новия материал, а от друга способства за обогатяване на историческата представа на ученика, нагледно той вижда това за което се говори в текста и в същото време не се нарушава цялостта на самия текст, а се извършва плавен преход към следващата част. Това разбира се е валидно и за учебникът на издателство Просвета Азбуки, но там за разлика от този на Булвест 2000 фактите биват изброени, подкрепени с допълнителна информация и изображение без да се изтъкнат причините за това.
Като съдържание на двете теми може да се каже, че и в двете са разгледани театъра, строителството, архитектурата, изкуството, игрите т.е всичко това което е било характерно за културата на древните елини. Но по - конкретно ще се спра върху това как всички те са представени, по - какъв начин в двата учебника.
На първо място театърът и в двата учебника бива преставен чрез ключовите за него - празници в чест на Дионис /и в двата учебника се изтъква, че именно от тогава се дава началото на древно гръцкия театър/, отделя се място на това как е изглеждал театъра тогава / и в двата учебника има наличие на илстрации и на реконструкция на античния театър/, неговото развитие през вековете /тук обаче това е валидно само за учебника на Просвет Азбуки/, естествено големите имена в това изкуство - Есхил, Софокъл и Еврипид/като и в двата учебника се посочва те са автори на трагедии/ и Аристофан /автор на комедии и в двата учебника/. И в двата учебника биват поместени снимки на театъра, но тук като съществена разлика трябва да се посочи, че в учебника на Булвест 2000 има наличие на исторически извор " Из "Пътни картини" - Хераклит/ІІІ в.пр. Хр./. Това от своя страна има особено важно значение, защото именно чрез работата с исторически извор освен, че се подкрепят дадените твърдения документално, то учениците се потяпят в епохата и се развиват уменията им за работа и исторически документ и неговото анализиране, което пък от своя страна е едно от основните умения залегнали в прогрмата за 7 клас по История и цивилизация.
По отношение на представянето на строителството и архитектурата на Древна Гърция, може да се отбележи, че и в двата учебника бива изтъкнато значението на строителството и неговата роля в живота на древния елин "за да има театри, храмове, стадиони, били нужни архитекти, строители, скулптори, които да ги издигат и украсват" /Булвест 2000, стр. 104/, както и условията за развитието им "икономическото и политическо укрепване на полисите създало благопрятни условия за развитието на строителството"/Просвета Азбуки - стр.102/. Тези факти биват подкрепени и с реални снимки, а също така и с илюстрации. За разлика от учебника на Просвета Азбуки при представянето на основните стилове в архитектурата /представени са само чрез илюстрация и обозначения на основните елементи/, докато при Булвест 2000 за сметка на обозначението на отделните части, е поместена информация за датировката на стиловете и основните прилики и разлики между тях. Що се отнася до Булвест 2000 може да се каже, че съставителите на учебниците в дадена степен са улеснили ученици като са им направили кратка характеристика на всеки един от стиловете, докато тези на Провсвета Азбуки оставят сами учениците на база на илюстрациите да изведат съответните прилики и разлики. Това способства за развитието на умението за работа и анализ на изображение и извличане на допълнителна информация от него, която липсва с основния текст.
Игрите също са важна част от културата на древния елин. И в двата учебника бива изяснен произхода на Олимпийските игри, но като съществена разлика между тях трябва да се посочи, че в Просвета Азбуки освен теории за тяхната поява е отбелязано и времето когато те са отменени и след това възстановени /"олимпийските игри се провеждали до ІV век, когато били забранени от римския император. Възстаноливи ги през 1896г. и от тогава продължават да се провеждат и до днес" - стр.104/, докато в учебника на Булвест 2000 в рубриката "Съхранение на времето" се прави паралел с това какво от античността е останало и до наши дни, както и се дава допълнителна информация за символите, флага и възраждането на Олимпийските игри, без да се посочва кога и защо са били отменени.
Освен основния текст характерно и за двата учебника е, че има наличие на допълнителен и спомогателен текст. Допълнителния текст в учебника на Булвест 2000 бива поместен рубриките: "Миналото говори" - основно посочва допълнителна информация от различни изчоници - извори, документи, способства за формирането на правилна историческа предства у учениците и усвояването на основите на знанието , "Съхранение на времето" и "Вкусът" - представя връзката на античната култура със съвременната цивилизация, "Поглед" - в съкратен вариант също дава нова информация на учениците. Също като допълнителен или спомогателен, справочен текст може да се посочи "Речника" - в който биват поместени непознатите, новите думи, като е обяснено тяхното значение. Те също така биват дадени с по -тъмен шрифт, с което се показва акцентът върху новата ключова дума за темата или урочната единица.
Освен в Булвест 2000, подобни рубрики има и в учебника на Просвета Азбуки - тук отново присъства "Речника", "Повече за" - дава нова информация, но способства за стимулиране на мисленето и решаването на дадени казуси. Тук липсва подобна рубрика, която да прави връзка между античността и съвремието, както при предходния учебник. По отношение на апарата за ориентиране на усвояването и в двата учебника са налице въпоси и задачи след урока, рубрики озаглавени съответно - "В отговора се крие знанието" /Булвест 2000/ и "Открий самостоятелно" /Просвета Азбуки/. Отново и при двата са налице практически задачи изискващи от ученика използването на други източници на информация освен учебника. Това позволява на учениците да приложат усвоените знания, умения и компетенции на практика, при решеването на нов проблем, като вземат адекватното решение в дадената ситуация.

ІІІ. Лингвистична достъпност на учебника - по отношение на лингвистичната достъпност на разглежданите учебници, трябва да се отбележи, че те са разработени в съотвествие с възрастовите особености и достигнатото равнище на развитие на учениците. На база изискванията на учебната програма на Министерствонто на образованието, науката и спорта, учебниците са написани на достъпен, разбираем език, които предполага лесното и безпроблемно усвояване на учебния материал. Основните идеи биват ясно, точно и категорично формулирани, като биват доказани чрез документи, извори. Представена е фактологията, като биват изяснени причините за това. По отношение стилът на текста, той е по - скоро описателен, като на някои абзаци е употребен и аналитичния подход. Новите думи и понятия биват откроени от останалите с друг вид шрифт и са изнесени в специална за това рубрика "Речник". Понятията които са откроени в разглежданите учебници за най - вече ключови за дадената тема.

ІV. Качество на техническо изпълнение - двата учебника са с формат А4, като обема им е съответно - 192 за Булвест 2000 и 191 за Просвета Азбуки. Разликата от една страница се дължи на различието в шрифтове, оформлението, броят на илюстрациите. И двата учебника са с картонени подвързии, напечатани върху ламинирана хартия, която е гланцира и богато илюстрирана. Изображенията са ясни и цветни, добре илюстровани. Поместената информация на отделните страници е добре разположена, като дава възможност за бързо ориентиране. Отделните видове текст биват отделени в специални за това места - отляво, отдясно, горе, долу. Текстът под изображенията е с по - малък шрифт от този на основния текст. Всяка отдлена рубрика е озаглавена или маркирана с присъщ само за нея символ. Илюстрациите са разномерно разположени в обхвата на урока. Съотношението на текстовата спрямо методическата е 1:2. Основните илюстрации, ключови за темата биват доста по - големи по разрем в сравнение с второстепенните.

V. Илюстратинвно оформление - и в двата учебника има съотвествие между текстът и илюстрациите. Илюстрациите са многообразни - карти, фотографии, документи, портрети, рисунки, схеми. Спомагат за нагледното усвояване на учебния материал. Голяма част от изображенията са раелни, като под тях присъства допълнителен или пояснителен текст, най -често кратък, в синтезиран вид.

VІ. Анализ на дидактическия материал - във въведението на учебниците са формулирани основните задачи и цели, направено е кратко описание на това какво предстой да се изучава от учениците в 7 клас по История и цивилизация, чрез конкретни примери учениците са въведени в атмосферата на епохата - "Географски и исторически маршрут" /Булвест 2000/ и "Историята и нейните източници" /Просвета Азбуки/, като при втория учебник по - скоро е направен преговор на изучавания материал от предни години. Като цяло и в двата учебника присъства въведение, предисловие "Драги, мили ученици...".
В учебниците биват представени и задачи за анализ, наблюдение, изследване, чрез които ученикът сам трябва да достигне до отговорът. По този начин се стимулира логическото мислене на учениците. Има възможност за самостоятелна работа която е най - често поместена във въпросите и задачите след урока или в учебните тетрадки към учебниците. Главно задачите поместени са за : знаене и разбиране, знаене и анализ, решаване на казуси, а също така се стимулира и творческото мислене у учениците /тетдрадка на Булвест 2000 - стр. 30, зад. 3/.
Именно чрез използването на учебните тетрадки към учебниците се дава възможност за самооценка и самоподготовка на всеки ученик и той сам може да провери нивото до което е достигнал.

VІІ. Заключение:
На базата на направения анализ на двата алтернативни учебника на издателствата "Просвета Азбуки" и "Булвест 2000" могат да бъдат направени следните изводи:
* учебното съдържание в двата учебника е представено в съотвествие с учебната програма на МОН, като по - добро и увелекателно може да се определи това в учебниците на издателство "Просвета Азбуки";
* формулировката на темите е ясна, точна и коректна;
* съществува съотвествие между съдържание и текст;
* съотношението между основния текст и методическия апарат е 1:2;
* в една урочна единица има наличие на всички основи компоненти на урока - текстови /основен, допълнителен, спомагателен/ и извънтекстови/въпроси и задачи, илюстративен материал, приложения, апарат за ориентиране/;
* дава възможност за постигане на основни знания, умения, компетенции;
* дава се възможност за стимулиране на мисленето на учениците;
* дава се възможност за самостоятелна работа, самоподготовка и самооценка на постигнатото на всяко едно равнище;
* учебниците не са информационно претоварени, отговарят на възрастовите особености на учениците в дадения клас;
* учебниците са увлекателни, добре илюстровани, с много добро качество на техническо изпълнение, като по отношение на броя на илюстрациите може да се каже, че в Булвест 2000 се дава превес на равностойните илюстрации, докато при Просвета Азбуки се залага на по-малък брой, но за сметка на това на основните. Поради това по този критерии отново този учебник има преимущество;
* с оглед на сегашния жизнен стандарт може да се каже, че цените им са завишени;
* в разгледаните теми не са открити фактологични грешки и неточности;
В България има наистина добри издателства, чиято основа цел е разпространение на знанието.

Използвана литература и информационни ресурси:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на учебното съдържание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.