Стопанска история


Категория на документа: История


Стопанската история се оформя като стопанска наукa-- в края на XIX- ти век.
Проф.Иван Кинкел ,чете лекции по "Национална стопанска история" и по "Обща стопанска история" в Софийски университет от: 1930г.
Предмет на изследване на Стопанската история е " стопанската действителност в нейната индивидуалност и особеност,както тя е дадена в историята".- Проф.Георги Свраков
Уолт Росоу определя пет стадия в стопанското развитие на всеки народ и приема за главен критерий развитието на техниката.
Началото на стопанска дейност в развитието на човечеството е датирано през ранния неолит:-VI - V хил.пр.н.е.
Ранни форми на експлоатация възникват най-напред / къде и кога? /Най- рано те възникват в Египет от V - IV хил.пр.н.е. през - архаичения период
Посочете, кое от следните твърдения не е характерно за градовете държави в Месопопотамия през III - I хил.пр.н.е.?- робския труд е основна производителна сила
Ергастерии в Древна Гърция са:- големите занаятчийски работилници, в които се използва робски труд
Посочете, кое от следните твърдения не е вярно?През Средновековието /ІV - ХVІІ век /- не се създават условия за поява на търговски сдружения и банки
Посочете вярното: За разлика от Рим във Византия още от V век от н.е.робите са:- по - малко от свободните селяни
Утвърждаването на световния пазар и на закономерности в областта на ценообразуването става през:ХVІ век

Застрахователното дело става професия през: ХVІІ век
Посочете верния отговор: Производството на машини става отрасъл на промишленоста през:ХVІІІ век
Първата страна, която индустриализира производството си е: Англия
През 1914г., в САЩ 85% от продукцията е от предприятия с над: 200 души работници/500/
Първите мащини в селското стопанство се използват САЩ и Англия от:30те години на ХХ век
ОТ началото на ХХ век цените на стоките:- значително се повишават
Индустриалният преврат в Италия не е завършен до:Края на ХІХ век
След Френско - Пруската война 1870-1871г.,областите Елзас и Лотарингия, които са богати на природни залежи се включват в границите на:Германия
След Освобождението в България, вносът осигурява: 3/4 от инд.стоки
Икономическото развитие 1918 - 1939г. Се характеризира: - с увеличаване темповете на икономически растеж в по-слабо развитите страни, като България, Румъния и Португалия
Новата икономическа политика / НЕП / на Съветска Русия се провежда в периода: 1921 - 1927
Индустриалните предприятия в Китай, след Първата световна война:увеличават броя си 3 пъти
Стопанския либерализъм в България е изцяло заместен от дирижирана икономика през: Втората световна война
На какво се дължи фактът, че в началото на ХХ век Китай е стопански изостанала полуколония на развитите държави?А) На изолацията на страната.
След идването на ККП на власт:Б) са ограничени чуждите делови инициативи в страната.
Целта на Големия скок в Китай е:А) с един скок да се премине към комунизма.
В резултат на Големия скок:Г) между 15 и 40 милиона души умират от глад в Китай.
Защо Културната революция в Китай няма опустошителния резултат на Големия скок?Д) Защото не засяга селата.
Сред главните причини за нарастването на населението на Земята през дългия ХІХ век не е:
Г) Великите географски открития.
Как се отразява нарастването на населението в света върху икономиката през дългия ХІХ век?
Д) Появява се самоподхранващ се процес на неравномерен, но непрекъснат икономически растеж.
В държавите, които приемат имигранти през дългия ХІХ век:Б) се разширява пазарът на труда..
Кой от посочените природни ресурси не се използва през дългия ХІХ век?Д) Уран.

Кое от посочените открития и изобретения не е направено през дългия ХІХ век?Г) Пеницилинът.
Приложението на научно-техническите постижения в практиката води до (посочете грешния отговор):В) трайно увеличаване на безработицата.
В коя от посочените държави колониалното владичество е изиграло основно положителна роля за икономическото й развитие?А) Австралия.
Преките разходи за военни операции през Първата световна война са:А) между 180 и 230 милиарда долара.
Според т. нар. План Доус (1924 г.):Б) Германия получава външен заем и са намалени репарационните й вноски.
В условията на Първата световна война САЩ и Канада:Г) увеличават селскостопанското си производство.

В коя от следните държави има хиперинфлация след Първата световна война?Г) Германия.

Кое от следните събития има основна роля за края на либералния стопански модел, характерен за дългия ХІХ век?Б) Първата световна война.
В условията на икономическата депресия през 30-те години на ХХ век Великобритания:А) възприема политика на протекционизъм.
Какъв дял от световното промишлено производство се произвежда във Великобритания през 1870 г.?
Д) Липсва верен отговор.
От 1850 до 1870 г. Великобритания може да се определи като:В) работилница на света.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанска история 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.