Световни религии


Категория на документа: История


 РЕФЕРАТ по история

За да докажем превъзходството на християнството над останалите религии през античността трябва поне бегло да се запознаем с тях.

ПАГАНИЗЪМ

Това е синоним на езичество и обозначава всяка традиционна етническа религия, различна от световните религии - християнство, ислям и будизъм.

На латински paganismus означава набор от местни обичаи и вярвания, обреди, почитащи локални божества.

Паганизмът цели да даде отговор на проблемите на обществото и на човека вътре в него. С помощта на старите религии, той обяснява равенството и свободата на човека и неговото място в околния свят. Тази религия въздига в основен принцип Природата и обявява за върховен Природния закон, а човекът се разглежда като разумно животно. Паганистките учения проповядват равенство между отделните личности, независимо от пола, расата, сексуалността и способностите им. Основната идея е, че божествената сила е поравно у всекиго и всеки е създаден, такъв какъвто е, по божия воля. И това е нещо, което другите трябва да уважават.

ЕЗИЧЕСТВО

Езичество в общ смисъл е всяка етническа религия, почитаща Природата и различните й проявления. Като езически могат да бъдат определени почти всички природни религии, които са естествено формирани и не са резултат от проповедническа и философска дейност на определена личност. С термина "езичество" най-често се свързват предхристиянските религии в Европа.

В по-широк смисъл, езичеството включва и древногръцката теософия, а също и днес разпространените народностни религии като индуизъм, шионоизъм и вярванията на някои примитивни общности.

Като резултат от възтановката на древните езически религии, днес биват създавани изкуствени религиозни, гностични и философски течения, познати под общото наименование нео-паганизъм.

Езическите религии имат силно изразен племенен характер - всяка една от тях е типична за определен народ и се различава от тези на другите народи, макар отделните вярвания да са съпоставими. Тези религии споделят една обща основа: те са политеистични, базирани на определена митология, съставени са от множество отделни култове - към земята, към прадедите, към мъртвите, към природните сили и други.

Езическата ритуалност почти винаги има характер на идолопоклонничество и е тясно свързана с култови изображения на божества или духове. Характерна ритуална проява на езичеството е магията и т.нар. шаманизъм.

За разлика от универсалните религии (християнство, ислям, будизъм), езическите не са плод на проповедите, размислите и поученията на един човек, а са естествено оформени комплекси от племенни вярвания, митове и религиозни идеи, предавани и доразвивани през поколенията.

Появата на езичеството съвпада с появата на самото религиозно мислене у първобитните хора и търпи непрекъснато развитие и обогатяване до момента на изместването му от универсалните религии. В много страни по света обаче, местните религии са се запазили и продължават да съществуват.

УНИВЕРСАЛНИ РЕЛИГИИ

БУДИЗЪМ

Това е учение за активен и практичен подход към живота. Будизмът дава разбирането за причините за страданието и методите за премахването му. Постепено това учение се разпространява в Средна Азия, Тибет, Шри Ланка, както и в източноазиатските страни - Китай, Монголия, Корея и Япония.

В основата на будизмът е разбирането за причина и следствие: миналите наши мисли, думи и дела, са нашето настояще, и че сега и в този момент ние посяваме семената на нашето бъдеще.

ИСЛЯМ

Това е монотеистична религия. Нейните последователи вярват, че Бог е разкрил волята си на Мохамед и други пророци, като Адам,Аврам, Мойсей и Исус. Според тях главната писмена форма на разкриването на Бог пред хората е Коранът.

Не е правилно мюсюлманите да се наричат "Мохамедани", тъй като учението на Исляма не води началото си от Мохамед като автор на рели-
Гията. В Исляма се приема, че Божествената религия дадена на първия човек ( Адам) е именно Ислям, и че това е било и учението дадено на Аврам, Моисей и Исус. Мохамед е последният от тази верига Божии пратеници. И ако Християнството обожествява Исус, наричайки го Божий син, то в Исляма към Мохамед не се гледа като на божество.

Разпространяваното от Мохамед послание за безкомпромисен монотеизъм не открилов политеистично настроената в тези времена Мека много последователи и младата ислямска общност била принудена да напусне града. Но преселването в на север разположената Медина срещнало Мохамед с живеещите там еврейски племена. Тяхното нежела- ние да го признаят за пророк затвърдило в Мохамед убеждението, че ев-
реите и християните са се отклонили от истинския път към Бога и, че тех- ните представи са изопачени и неверни. Ражда се ислямът като отделна
религия.

ХРИСТИЯНСТВО
Тази религия е една от трите големи писмени монотеистични религии, на името на своя основател и обект на религиозно почитание Исус Христос. Възникнала в Палестина окоро 30 г. от н.е., се разпространява бързо навсякъде из Азия, Африка, Близкия Изток и европейските земи на Римската империя . Християнството възниква от юдаизма. Някои учени намират в него влияния и от други източни култове, като например иранския митраизъм или култа към египетския бог Озирис. Християните
са преследвани от римляните до налагането на християнството като официалната религия с Миланския едикт от 313 г. на император Константин.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Световни религии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.