Световно промишлено производство


Категория на документа: История


СВЕТОВНОТО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО В КРАЯ НА ХІХ И НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

1.1. Стопанската конюнктура

В края на ХІХ и началото на ХХ в. новото индустриално общество, родено в Европа, навлиза в следващия етап на своето възходящо развитие. Господството на техниката, навлизането и утвърждаването на съвременни технологии, разширяването на транспортните връзки и комуникации позволяват да се овладеят нови пространства в производството и обмена. Това дава възможност във водещите страни и в рамките на световното стопанство да се съсредоточи мощен икономически потенциал и сила, които са непознати до тогава. Време на успехи и време на забележителни постижения в различни области - истинска "belle époque"1. Разкрити са нови хоризонти, нови богати перспективи за промяна не само в икономиката, но и в духовната култура, на нравите, бита, научното познание, политиката, международните отношения.

През разглеждания период за състоянието и перспективите в развитието на световното стопанство, в частност на промишленото производство, са характерни някои от следните особености:
* Динамика, икономически растеж - за периода 1870-1913 г. темпът на нарастване на световното промишлено производство е 5,26 пъти. При отделните водещи страни индексът на нарастване на промишленото производство е: САЩ - 8,6; Германия - 5,7; Франция - 3; Англия - 2,2. За цялата европейска икономика общият годишен прираст възлиза на 1,8 %.
* Разместване на производителните сили в световен мащаб и в национални граници. В края на ХІХ и началото на ХХ в. водещо място в света по промишлено производство и ръст на икономическото развитие заемат т.н. млади капиталистически държави - САЩ и Германия. Възходящо развитие през периода е характерно за Япония. Доскорошните лидери Англия и Франция бележат относително изоставане по някои основни икономически показатели.

Континентална промишлена Европа запазва солидни позиции в рамките на световното стопанство, но е принудена да отстъпи лидерското място на САЩ. Това бележи залеза на "европоцентризма" в областта на световното промишлено производство. И променената картина на страните, заемащи челни позиции изглежда по следния начин:
1860 г. 1900-1913 г.

1.Англия 1.САЩ

2.Франция 2. Германия 3.САЩ 3.Англия

4.Германия 4.Франция
* рационализиране и интензификация на труда - се извършва с необичайно високи темпове и в големи мащаби. В основата стоят новите технически открития, мултиплицирани в технологии, чрез които се механизира производствения процес на по-високо равнище в рамките на предприятието и по отрасли. До навечерието на Първата световна война само в САЩ са регистрирани 234 956 патента и авторски свидетелства. Продуктивността се увеличава в неимоверни мащаби благодарение на по-високата производителност на труда. Водещи по този показател са САЩ и Германия, а от другите страни в Европа - Англия, Белгия, Холандия и Франция.
* натрупване на блага (материални и финансови) - представлява продължение на процеса започнал интензивно още през епохата на генезис на капитализма. В края на ХІХ и началото на ХХ в. новото равнище на индустриализация на икономиките, повишената производителност на труда, значителното окрупняване на предприятията, както и действието на други фактори, увеличават мащабите на благосъстоянието. Това показва картината на съвкупния резултат във водещите държави:
национално богатство национално богатство на глава от населението
(млд. долари) (в долари)
САЩ - 200 2062
Германия - 80 1184
Англия - 70 1522
Франция - 58 1448

Също така показателни могат да бъдат данните за европейския брутен продукт, който през 1913 г. възлиза на 256,9 млд. долара (изчислен в пазарни цени от 1960 г.), с ежегоден темп на прираст - 2,4% (за периода 1899-1913 г.).
* конюнктурни колебания и кризи - се дължат на нарушения в равномерността на развитие на световното стопанство и отделните държави. Редуват се възходящи и низходящи стадии на развитие, стадии на ръст и депресии. В основата е промяна, настъпваща при несъответствие между по-голямото предлагане в сравнение с търсенето. В определени периоди се натрупват огромни запаси от стоки, които насищат и тегнат върху световния и националните пазари. Тогава настъпват отрицателните последици, свързани със спад в производството, разоряване на дребни и средни предприятия, увеличаване на безработицата.

В края на ХІХ и началото на ХХ в. периодично възникват кризи -1873, 1883, 1893, 1901-1902, 1907-1908. Сравнително най-дългия депресивен цикъл обхваща времето от 1873 до 1896 г. Това е период на ожесточена конкуренция, когато производството се свива, цените спадат средно до 1/3, фалират слабите предприятия, но това от своя страна способства за засилване процеса на концентрация в производството.

Само в САЩ, през т.н. "златна епоха" (1814 - 1914), са преживяни 14 банкови паники. Най-сериозна е тази от 1907-1908 г., със спад на производството 11% и безработица, достигаща 20%. Ситуацията бързо е овладяна чрез стабилизиране на американската банкова система.

Мнозина изследователи смятат, че независимо от конюнктурните колебания и кризи, младата икономическа система на капитализма съвсем не се движи катастрофално "по наклонената плоскост". Това е така, защото дори и през проблемните години производството и инвестициите продължават да бележат ръст, което е дългосрочна и трайна перспектива.
* бизнес империализма - се разгръща особено активно във връзка със завършване териториалното поделяне на света. От друга страна, започва и процес на първоначално разпадане на колониалната система. При тези променени условия, експлоатацията на Новия свят (като източник на суровини и пазари) започва да се съчетава със съвместни делови проекти - между местното население, местните елити и чуждите капиталисти. Най-активно финансиране (под различна форма) извършват Англия, Франция, Германия и САЩ. Показателен пример са английските инвестиции в Латинска Америка, които през периода 1870-1913 г., нарастват от 85 млн. на 757 млн. лири (това е 2/3 от всички чуждестранни инвестиции направени на континента).
В началото на ХХ в. колониалните владения са разпределени:
страна площ (млн.км.) население(млн.души)

Великобритания 32,7 367,0

Белгия 2, 4 19,0

Холандия 2,0 37,9

Франция 11 50,1

Португалия 2,1 7,7

Германия 2,6 12,0
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Световно промишлено производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.