Тема по история на България - Прабългарите до създаването на България


Категория на документа: История


ТЕМА 2
ПРАБЪЛГАРИТЕ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКТА ДЪРЖАВА

Увод:

През Ранното средновековие се осъществява т.нар Велико преселение на народите. Активни участници в този процес са славяните и прабългарите. Част от славяните се заселват по балканските територии на Византия през XI - XII век. Опитите на Империята да ги подчини политически предизвикват необходимостта от създаването на държава. Този процес се ускорява от появата и заселването на Аспаруховите българи в североизточната част на полуострова. Фактори от различно естество стоят в основата на обединението им в обща държава през 680-681г. В създадената славянобългарска държава се налага прабългарския модел на управление ,а славяните доминират в етническо отношение.
Извори:

За тези събития научаваме от исторически извори. Има два вида, едните са домашни- "Именник на българските ханове", първата част от него се смята ,че е създадена края на XI век, а втората края на XIII век. Към домашните извори са и надписите от Мадарския конник. Чуждите извори са разделени спрямо езикът ,на който са писани и етническият произход на автора им. От латиноезичните автори може да споменем Енодий, Йорданес и "Анонимен римски епиграф от 354 година". Византийските автори Теофан Изповедник, Агатий Миринейски, Патриарх Никифор и Прокопий Кесарийски. Арменският автор Мойсей Хорински и арабският автор ал-Масуди.
Историко-география:

Тези проблеми са обект на изследване от редица български автори. От тях с най-голям научен принос са трудовете на В.Златарски, П.Петров, Д.Ангелов П.Мутафчиев и други.
Изложение:
1.Произход, прародина и преселение:

За произходът на прабългарите съществуват над 17 различни хипотези. Паисий Хилендарски и някой автори от краят на XVIII ,началото на XIX век смятат ,че произхождат от славяните. Г.Кръстевич приема хипотезата ,че са пославянчени татари, а М.Дринов смята ,че имат унгари-фински произход. В. Златарски налага хипотезата за хунски произход. Модерното схващане е защитено от П.Петров и Д.Ангелов и то е ,че произхождат от тюрко-алтайската етническа група. Същества и теория за многопластов произход в основата на които са тюркската, сарматската и индоевропейската етническа група според Цв. Степанов.

За местонахождението на прародината им също има няколко различни теории. Според някой изследователи тя се намира в Централна Азия, днешен Северен Казахстан и Западен Сибир по поречието на река Иртиш, а напоследък се подържа мнението, че това са територии в Памиро-Хиндокушия район. През I - II век под натиска на хуните прабългарите се заселват в земите северно от планина Кавказ, между Азорско и Черно море от една страна и Каспийско ,от друга. В "Анонимен римски хронограф " от 354г. произходът е изведен от библейската история. Те са представени като част от племената чието начало е поставено от внука на Ной- Зиези (син на Сем) и населяват земите северно от Кавказ. Захарий Ритон посочва, че са част от 13-те народа от Кавказ. Арменският автор Мойсей Хоренски пише, че през IV век част от прабългарите начело с Вунд ,се заселват в Армения.

За произходът на думата "българи" има няколко хипотези. Допуска се ,че може да произхожда от тюркския глагол "булг" , който означа смесен, нееднороден . Може да произлиза и от аварскта дума "билгерон" ,което означа крайненци. Напоследък се налага становището ,че е наименование от тотемен произход тоест ,че произлиза от думата "булгар" означаваща животно от рода на белките.
2.Обществено развитие:

Прабългарите са номадски народ. Преминават през два етапа на развитие- първият е чергаруване (Централна Азия) ,а вторият полуномадизъм (Северен Кавказ). Захарий Ритон пише за техните "каменни градове". Те живеят в юрти- изработени от кожи, 20-30 юрти образува аул.

Основният поминък на прабългарите е скотовъдството, ловът и риболовът . Развити са редица занаяти като грънчарство, ковачество, изработка на оръжия и други. Те много добре обработвали металите и били изкусни златари. Две златни съкровища свидетелстват за това. Едното е намерено в с. Глоси, Украйна и Наг Сен Миклош в Унгария.

Основната обществена единица е номадската община на основа кръвното родство. Няколко рода съставяли племето начело с хан, чиято власт е наследствена и е по-голяма от тази на княза. Властта се предавала по наследство и така се оформили няколко основни династични родове като Дуло, Угаин, Кубиар и други. Важна роля играели и жреците ,който можели да свалят от власт дори и хана. Войската се наричала "саракт" като по късно приело значението на прабългарска държава. Източен тип монархия при която управлението се дели на три части- централна - властта на хана, ляво крило кавхан и дясно ичигубоил.

Религиозните им вярвания били свързани с вездесъща сила наречена "уренда". Тя се съдържала най-вече в хана. Главен бог бил Тангра (небе на тюркски). Вярвали в животни - тотемизъм. За тях конят, кучето, вълка и други били свещени . В тясна връзка с тотемизма бил прабългарският календар , който бил съставен от 12- лунни години вся символизираща различно животно. Намерен 7 лъчове амулет в Плиска представя вярванията им в небесните тела като Слънцето и планетите. Прабългарите са почитали своите мъртви като са ги погребвали с ориентация север-юг, през 1912година е открит гроба на хан Кубрат в Малая Перишчепина, Украйна. През 1964г е намерен и гроба на хан Аспарух в с. Возвесенка Украйна .

Основната войскова единица е конницата. Латинският автор Енодий пише ,че прабългарите били надарени със силен боен дух и основен принцип бил те да се доказват на бойното поле като за по-благороден се счита този чиито меч е убил повече от враговете им . Псевдомаврикий отбелязва, че се грижили по-добре за бойния си строй и били въоръжени с меч, дълго копие и лък.
3.Политическа история :

Именикът на българските ханове свидетлства ,че прабългарите били част от хунския племенен съюз от 377-453г. 480г. са съюзници на Византия срещу остготите, а от края на V- началото на IVв водят сражения срещу тях . Прокопий Кесарийски съобщава за едно голяма нападение от 540г. обхващащо земите между Цариград и Адриатичско море. При нападението те завзели 32 крепости и над 120 000 пленници. През 550г. Византия успяла да скара двете най-известни племена- кутригури и утигури. През 558-559г кутригурите начело с хан Заберган предприели поход към Константинопол ,но не успели да го превземат. Част от тях по-късно се присъединили към Аварския хагант. До 631г. когато начело с Алцек напуснали Аварския хаганат. Първоначално били приютени от франксия крал Дагобер ,но той ги прави опит да ги избие и спасилите се, се заселват в Равенския екзархат.

В края на VIв кавказките българи са покорени от западните тюрки. 631г хан Кубрат вожд на племето оногондури създава Стара Велика България . През 650г получава титлата патриции от Византийския император Ираклий.

Според Теофан Изповедни Кубрат имал петима сина, но според повечето автори те са трима. След смъртта на Кубрат най-големият от тях Баян се подчинил на хазарите, тези българи са наречени черни българи защото били покорени. Котраг се заселил по течението на река Волга и създал Волжка България, тези българи били наречени сребърни. Друга част от прабългарите начело с Аспарух се заселили в областта Онгъл- ъгъл. В. Златарски пише ,че това е територия на устието на река Дунав и броят им бил между 20 000 -30 000 хил, а П.Петров налага хипотезата ,че това е по-обширна територия в Южна Бесарабия и те били 200 000- 250 000 хил.

През 685г. прабългарите в аварския хаганат начело с Куберт заселват земите на днешна Македония. От "чудесата на Димитър Солунски " разбираме, че са се съюзили със славянското племе драгувити и са нападнали Солун без успех.
Така в началото на 80-те години на VII век на Балканския полуостров се създала една сложна политическа обстановка. В непосредствено съседство с Византия заживяват две етнически общности, които имат съществени различия помежду си, както по отношение на произход, език и религия, така и по отношение на обществено-политически традиции. Това обаче не се оказва пречка да потърсят общ път за своето оцеляване и пристъпят към създаването на обща държава.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по история на България - Прабългарите до създаването на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.