Значение на границите в семейната система


Категория на документа: История


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърска програма "Културна антропология"

Курсова работа

по дисциплината:
Граници и гранични зони

на тема:
Значение на границите в семейната система

Изготвил/а: Проверил:
Ралица Ганчева Доц. д-р М.Карамихова
Фак. №62335 - КА

Велико Търново, 2014 г.

1.Въведение

Границата обозначава,слага край на нещо,но е и допирната точка между две неща.Тя влияе върху хората,свързвайки ги чрез множество връзки с останалия свят и изграждайки специфичната им идентичност.Веднъж очертани те пораждат различия,които пък пораждат нова идентичност у тези,които са различни.

Понятието "граница" заема съществено място в структурната семейна терапия на Салвадор Минучин,чиито основни предпоставки ще бъдат разгледани в следващите редове.Чрез дефиниране на основните понятия ще бъде определено мястото на понятието "граница" в системната терапия.Ще бъде представено значението на тяхното съществуване за нормалното функциониране на семейството.

Използваната литература дава възможност да бъдат разгледани основните определения в представените парадигми.Промяната в границите на семейството предизвиква промяна и в социалния контекст,в който то бива разглеждано.Процесите,наблюдавани при една такава промяна,биват представени през теорията на системното мислене,както и онагледени през пример от терапевтичната практика.

2.Същинска част

2.1.Семейната система

Химията и физиката,чиито обяснителни схеми са използвани в други науки,се базират върху експерименти със затворени системи.Биологията,социалните науки,психологията,икономиката,от своя страна,се занимават с отворени системи - "системи,обменящи вещество с обкръжаващата среда". С развитието на тези науки бива поставен и въпросът за целенасочеността и адаптивността на поведението на системите.Така бива формулирана общата теория за системите от Л.фон Берталанфи,която се фокусира върху тези важни аспекти.

Като основни характеристики на системите могат да бъдат определени тяхната цялостност,както и взаимодействието на компонентите й по определени правила (модели),наличието на присъщи само на системата като цяло свойства.

..."Целта на класическата физика беше евентуално да се разчленят естествените феномени на елементарни части, които са във взаимодействие помежду си, управлявани от слепите закони на природата... Живият организъм се раздробяваше до клетки, неговата дейност - до физиологични и в края на краищата до физико-химични процеси, поведението - до безусловни и условни рефлекси, субстратът на наследствеността - до отделни гени и пр. В противовес на това, организмената идея става основата на съвременната биология... В социалните науки идеята за обществото като сума от индивиди, които са като социални атоми, напр. моделът за Икономическия човек, беше заменена от тенденцията да се разглежда обществото, икономиката, нацията като цяло от по-висок порядък в сравнение с частите му... " (Фон Берталанфи Л., 1968)

Понятия като организация, цялостност, насоченост, целенасочено поведение и диференциация, чужди на обикновената физика, изскачат непрекъснато в биологичните, поведенчески и социални науки и са основата на разбирането на живите организми и социалните групи.

Отворената система е система, която обменя вещество или информация с околната среда. Това означава, че за да се разбере поведението й, трябва да се анализира като цялост във взаимоотношението си с околната среда.Пример за такава система бива семейството.

В своите теоритични постановки семейният терапевт разглежда семейството като система,в която отношенията между членовете са важни. То се променя и непрекъснато се адаптира,непрекъснато получава и изпраща към и от извънсемейното и се адаптира към различните изисквания на етапите на развитие, пред които се изправя.

2.2.Границите и значението им за системния подход

Граници са част от системата, която служи като филтър, осигуряващ такъв обмен с околната среда, че системата да може да поддържа функционирането си. Пример - мембраната на клетката; кожата на тялото; правилата и процедурите в един дневен център, правилата в училище. Границата не е само "бариера", а е акитвен компонент във функционирането на системата, например мембраната на клетката участва в процесите на метаболизъм.

Границите са правила,които показват кой участва в изпълнението на определени функции и кой не.Спазването им очертава ролите и субсистемите в семейната система




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Значение на границите в семейната система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.